Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa kompleksu sportowego w m. Zawada - przebudowa boiska piłkarskiego

lubelskie, Zamość

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540172042-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
22-400 Zamość
Ulica
Peowiaków
Nr telefonu
84 639-29-59
Email
gmina@zamosc.org.pl
Strona www
http://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540172042-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Zamość:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587016-N-2019
Data: 16/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zamość, Krajowy numer identyfikacyjny 54068200000000, ul. Peowiaków  92, 22-400  Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 639-29-59, e-mail gmina@zamosc.org.pl, faks 84 639-23-64.
Adres strony internetowej (url): http://ugzamosc.bip.lubelskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-03, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: 1)otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Zamość, ul. Peowiaków 92, 22- 400 Zamość świetlica pok. 30, II piętro, w dniu 28.08.2019 r. godz. 9:15 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, pod rygorem nieważności
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-03, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: 1)otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Zamość, ul. Peowiaków 92, 22- 400 Zamość świetlica pok. 30, II piętro, w dniu 03.09.2019 r. godz. 9:15 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, pod rygorem nieważności

 
drukuj ogłoszenie