Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Sokoła 13 oraz w agendach WiMBP w Rzeszowie, montaż klimatyzacji w serwerowni w ramach zadania:...

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540171968-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-010 Rzeszów
Ulica
Sokoła
Nr telefonu
(17) 8669 402
Email
wimbp@wimbp.rzeszow.pl
Strona www
www.wimbp.rzeszow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540171968-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Rzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586504-N-2019
Data: 14/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Krajowy numer identyfikacyjny 27638600000000, ul. Sokoła  13, 35-010  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (17) 8669 402 , e-mail wimbp@wimbp.rzeszow.pl , faks -.
Adres strony internetowej (url): www.wimbp.rzeszow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.2)
W ogłoszeniu jest: 1.Oferty w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 2.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 wraz z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, wraz późn. zm.); 3.Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, wraz późn. zm.), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 4.Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie również przesłanie dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego. Pisma drogą elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail: wimbp@wimbp.rzeszow.pl Oryginały pism należy wysłać niezwłocznie pocztą lub dostarczyć osobiście do Zamawiającego. 5.Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej. 6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
W ogłoszeniu powinno być: nie dotyczy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: 8.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty. a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
W ogłoszeniu powinno być: nie dotyczy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria: Znaczenie: cena60 60,00 gwarancja 30,00 skrócenie 10,00 terminu wykonania
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria: Znaczenie: Cena 60,00 Okres gwarancji 20,00 Skrócenie końcowego terminu realizacji zamówienia 20,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Tak Zamawiający zgodnie z art. 144 uPzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: