Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa podłoży wraz z dzierżawą analizatora do automatycznej hodowli drobnoustrojów z krwi na okres 36 miesięcy

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560172354-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
ul. Wysokie Brzegi
Nr telefonu
338448230
Email
zamowienia@szpitaloswiecim.pl
Strona www
www.szpitaloswiecim.pl ; www.przetargi.propublico.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560172354-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Oświęcim: Dostawa podłoży wraz z dzierżawą analizatora do automatycznej hodowli drobnoustrojów z krwi na okres 36 miesięcy
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 69015-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 89211-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Krajowy numer identyfikacyjny 00030440900000, ul. ul. Wysokie Brzegi  4, 32-600  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338448230, e-mail zamowienia@szpitaloswiecim.pl, faks 338448384.
Adres strony internetowej (url): www.szpitaloswiecim.pl ; www.przetargi.propublico.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitaloswiecim.pl ; www.przetargi.propublico.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa podłoży wraz z dzierżawą analizatora do automatycznej hodowli drobnoustrojów z krwi na okres 36 miesięcy
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZOZ.DZP.271.7.III.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa podłoży wraz z dzierżawą analizatora do automatycznej hodowli drobnoustrojów z krwi na okres 36 miesięcy

II.4) Główny kod CPV: 33696300-8
Dodatkowe kody CPV:
38434520-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
36 miesięcy
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 17/05/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
DIAG-MED Grażyna Konecka,  ,  ul. Ryżowa 51,  02-495,  Warszawa,  kraj/woj. Polska
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 77982.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
22/07/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannoscią nie mógł przewidzieć.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
U Zamawiającego wdrożono procedury w ramach starania się o akredytację powodującą dużo większe zużycie asortymentu będącego przedmiotem umowy z związku z tym zmienia się zapis § 2 umowy, który otrzymuje brzmienie : " Wartość przedmiotu umowy wynosi: 110 278,00 zł brutto (słownie zł : sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem 00/100), w tym podatek VAT 9 147,85 zł (słownie zł : dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem 85/100), tj. netto : 101 130,15 zł (słownie zł : sto jeden tysięcy sto trzydzieści 15/100), w tym: Dostawa podłoży : 101 422,00 zł brutto (słownie zł : sto jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dwa 00/100), w tym podatek VAT 7 491,85 zł (słownie zł : pięć siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 85/100), tj. netto 93 930,15 zł (słownie zł : dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści 15/100). Dzierżawa analizatora przez okres 36 miesięcy : 8 856,00 zł brutto (słownie zł : osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć 00/100), w tym podatek VAT 1 656,00 zł (słownie zł : jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt sześć 00/100), tj. netto 7 200,00 zł (słownie zł : siedem tysięcy dwieście 00/100); tj. dzierżawa analizatora na 1 miesiąc : 246,00 zł brutto (słownie zł : dwieście czterdzieści sześć 00/100), w tym podatek VAT 46,00 zł (słownie zł : czterdzieści sześć 00/100), tj. netto 200,00 zł (słownie zł : dwieście 00/100).
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie