Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie ogłasaza konkurs ofert na wykonanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33941789
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-005 Rzeszów
Ulica
Fredry 9
Osoba kontaktowa
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2

SzczegółyZespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 853-54-66
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

OGŁASZA KONKURS OFERT
i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych
I. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Porady z zakresu POZ : Boguchwała, Borek Stary, Lubenia, Rudna Mała, Hyżne, Głogów Młp., Sokołów Młp., Siedliska, Piątkowa
II. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
Porady z zakresu neurologii: ,Dynów
Porady z zakresu ginekologii: Chmielnik, Błażowa
Porady z zakresu ortopedii: Sokołów Młp.
Porady z zakresu chirurgii: Błażowa, Dynów
Porady z zakresu urologii: Rzeszów
III. BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Wykonywanie badań USG
IV. PODSTAWOWA OPIEKA STOMATOLOGICZNA
Podstawowa Opieka Stomatologiczna : Dąbrowa
V. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
- Poradni Psychologicznej w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: Rzeszów
porady lekarza w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: Rzeszów
VI. REHABILITACJA MEDYCZNA
Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Diagnozy i Rehabilitacji Dziennej dla dzieci i młodzieży
1. Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie ZOZ Nr 2 Rzeszów, pok. 301, w godz. od 9.00 do 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia.
2. Oferty w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w ZOZ Nr 2 Rzeszów ul. Fredry 9 - w sekretariacie Dyrekcji, pok. nr 321, do dnia 28.08.2019r. do godziny 15.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2019r. o godzinie 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
5. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać do minimum 31.12.2019
6. Termin związania ofertą - do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Zespół Opieki Nr 2 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny, jak również prawo przesunięcia terminu składania ofert.
8. W toku postępowania konkursowego Oferent którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
33941789
drukuj ogłoszenie