Ogłoszenie

Budowa parkingu przy cmentarzu Lipowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560173798-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-100 Gliwice
Ulica
Ul. Zwycięstwa
Nr telefonu
32 238 55 30
Email
za@um.gliwice.pl
Strona www
www.gliwice.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560173798-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.
Gliwice: Budowa parkingu przy cmentarzu Lipowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 303746-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 306676-2016, 307676-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 356765-2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 27625533500000, ul. Ul. Zwycięstwa  21, 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 238 55 30, e-mail za@um.gliwice.pl, faks 32 238 55 27.
Adres strony internetowej (url): www.gliwice.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa parkingu przy cmentarzu Lipowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZA.271.62.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej budowy parkingu dla samochodów osobowych, zlokalizowanego na działce nr 835 obręb Podlesie wraz z wykonaniem: parkingu dla 15 autokarów i jak największej ilości miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, odwodnienia, oświetlenia i ogrodzenia przedmiotowego parkingu. Pozostałe działki wchodzące w zakres opracowania to działka nr 14 obręb Żorek i działka nr 22/11 obręb Podlesie; 2. uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego i wydaniu zamiennego pozwolenia na budowę; 3. zapewnienie udziału autora dokumentacji projektowej w realizacji prac budowlanych; 4. realizacja robót budowlanych według dokumentacji określonej w pkt. 1 wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej; 5. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie wymagane; 6. wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z organizacją ruchu zastępczego i docelowego, rozwiązanie wszelkich kolizji. -------------------------------------------------------------------------------------- II. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia Szczegółowy zakres prac został ujęty w "programie funkcjonalno-użytkowym" stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i "wzorze umowy" stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dostępność dla osób niepełnosprawnych Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) ilość miejsc dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od ogólnej liczby stanowisk. UWAGA: Dokumentację projektową należy opracować w ścisłej współpracy z firmą Projektowo-Usługową PLANPROF inż. Michał Kubiński, wykonującym dokumentację projektową dla zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej łączącej ul. Leśną z parkingiem przy cmentarzu Lipowym w Gliwicach", działając na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. UWAGA: Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego podstawę dla wystawienia faktury częściowej, winien być zbieżny z zakresem rzeczowym i finansowym wskazanym dla danej płatności częściowej w harmonogramie. W przypadku braku takiej zgodności inspektor nadzoru jest uprawniony do odmowy odpisania protokołu odbioru częściowego. Wymagany termin gwarancji: min. 36 max. 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi, Wymagany termin rękojmi: min. 36 max. 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy, przy czym okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
71220000-6,
71520000-9,
45100000-8,
45112000-5,
45220000-5,
45230000-8,
45110000-1,
45200000-9,
45223300-9,
45233000-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na okres od dnia 25.11.2016 r. do dnia 30.04.2017 r. Aneksem nr 2 przedłużono termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 12.09.2017 r., aneksem nr 3 przedłużono termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 24.11.2017 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Budowa parkingu przy cmentarzu Lipowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 25/11/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
SILESIA INVEST SPÓŁKA CYWILNA,  przetargi.silesiainvest@gmail.com,  Józefa Wieczorka 18-20,  44-100,  gliwice,  kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1161788.62 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/10/2017
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
wykonanie robót dodatkowych polegających na: - rozebraniu istniejących fundamentów dwóch istniejących bram przesuwnych, - przeudowie nawierzchni na terenie działki 842 obręb Podlesie (teren stadionu) wraz z odwodnieniem terenu, wycinką i nasadzeniami zastępczymi.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1. Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Zamówienie podstawowe zakładało skomunikowanie parkingu z ul. Leśną poprzez nową drogę na dz. 839, 837/2 i 836 obr. Podlesie, którą w ramach zadań własnych miał realizować ZDM. W trakcie trwania procedury administracyjnej dla budowy tej drogi stwierdzono, że nie może być ona wykonana w trybie ZRID, a ze względu na skomplikowaną sytuacje własnościową Miasto w najbliższych latach nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. W związku z powyższym podjęto decyzję by komunikacja parkingu przebiegała poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną na terenie stadionu sportowego. Właściciel terenu wraz z Użytkownikiem wskazali, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa kibiców w trakcie imprez sportowych konieczne jest umożliwienie zamknięcia parkingu na czas przejścia przez teren stadionu kibiców przeciwnych drużyn, w związku z czym ogrodzenie parkingu przy przenoszonych bramach wg wskazań Użytkownika ma mieć takie same parametry jak istniejące ogrodzenie stadionu. W związku z przyjęciem jako drogi dojazdowej do parkingu istniejącej drogi wewnętrznej na terenie stadionu i koniecznością zapewnienia odpowiednich promieni skrętu dla autokarów koniecznym jest przeniesienie bram wjazdowych na teren parkingu oraz częściowa przebudowa terenu stadionu przed przenoszonymi bramami. 2. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wartość umowy pierwotnej wynosi 1 161 788,62 zł netto (1 429 000,00 zł brutto). 50% wartości umowy pierwotnej wynosi 580 894,31 zł netto (714 500,00 zł brutto). Wartość robót dodatkowych określona na kwotę 65 513,06 zł netto (80 581,06 zł brutto)jest niższa niż 50% wartości umowy pierwotnej. Mając na uwadze powyższe, zostały spełnione przesłanki do dokonania zmiany umowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: