Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z wykupem fabrycznie nowej koparko ? ładowarki

kujawsko-pomorskie, Golub-Dobrzyń

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-09-2019
Numer ogłoszenia
587956-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Mostowa
Nr telefonu
56 683 23 72
Email
wod-kan@wp.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 587956-N-2019 z dnia 2019-08-20 r.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z wykupem fabrycznie nowej koparko - ładowarki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 34122088400000, ul. ul. Mostowa  , 87-400  Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 683 23 72, e-mail wod-kan@wp.pl, faks 56 683 24 36.
Adres strony internetowej (URL): www.wodociagigd.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.wodociagigd.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.wodociagigd.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się z zachowaniem formy pisemnej
Adres:
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Mostowa 8B 87-400 Golub-Dobrzyń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z wykupem fabrycznie nowej koparko - ładowarki
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa z wykupem fabrycznie nowej koparko - ładowarki - 1 sztuka do siedziby Zamawiającego, w formie leasingu operacyjnego, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe. Zamawiający wymaga okresu leasingu 5 lat z 59 równymi ratami, opłatą wstępną 10% wartości przedmiotu zamówienia oraz kwotą wykupu nieprzekraczającą 100 000,00 zł brutto. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla - fabrycznie nowej koparko - ładowarki. Wszystkie wymienione poniżej parametry techniczne i wyposażenie zamawianej maszyny mają charakter wymogów minimalnych. Podstawowe parametry techniczne: 1) Koparko - ładowarka spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, posiadająca certyfikat CE. 2) Wyprodukowana w Unii Europejskiej. Dostawca musi być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko - ładowarki. Rok produkcji 2019 (fabrycznie nowa). Masa eksploatacyjna maszyny 8500 - 9450 kg. Silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej 81 kW do 89kW, bez filtra cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin minimum Tier 4F lub równoważny. Maksymalna pojemność silnika 3,4 - 4,4 litra. Napęd na dwie osie. Równe koła jezdne min 28", opony budowlane 12-to płócienne Dwie osie skrętne. Blokada mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu. Skrzynia biegów maszyny automatyczna typu PowerShift przełączalna pod obciążeniem. Minimum 4 biegi w przód, minimum 3 biegi w tył. 2 niezależne układy hamowania. System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania. Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności 150 -165 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 200 bar. Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydrauliczne. Zbiornik paliwa o pojemności minimum 130 litrów, oświetlenie drogowe zgodne z wymaganiami pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych oraz sygnał cofania. Błotniki kół przednich i tylnych. Podstawowe parametry osprzętu ładowarkowego koparko - ładowarki: 1) Sterowanie układem ładowarkowym za pomocą joysticka. Osprzęt musi posiadać system zapewniający samo poziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej. Łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: min 6 w jednym możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównania, mocowana na sworznie do ramion koparko - ładowarki, zamontowanymi na łyżce z widłami. Pojemność łyżki ładowarki minimum 1,1 m 3 , szerokości łyżki od 2,2 m do 2,5 m. 5) Maksymalna wysokość załadunku (do sworznia obrotu minimum 3,4 m). 6) Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3000 kg. Podstawowe parametry osprzętu koparkowego podsiębierny koparko-ładowarki: 1) Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków. Osprzęt musi posiadać możliwość przesuwu hydraulicznego bocznego wysięgnika koparkowego. Szybkozłącze koparkowe mechaniczne. Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm. Łyżka koparkowa o szerokości 900 mm. Łyżka skarpowa 1500 mm. Ramię koparowe wygięte o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) lub ramię koparkowe proste. Głębokość kopania minimum 5,7 m. Gwarancja na oferowaną koparko- ładowarką musi wynosić co najmniej 36 miesięcy, czas reakcji serwisu na naprawę co najwyżej 48 godzin od momentu zgłoszenia do Wykonawcy - liczenie czasu reakcji będzie następowało w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, Klimatyzowana kabina operatora koparko-ładowarki, Pneumatyczny fotel operatora koparko-ładowarki. Warunki leasingu operacyjnego: waluta - PLN, finansowanie w formie leasingu operacyjnego, okres finansowania - 60 miesięcy (5 lat), pierwsza wpłata (opłata wstępna)- 10% wartości pojazdu płatna po podpisaniu umowy leasingu przed wydaniem pojazdu, równe raty leasingowe - 59 równych rat, termin płatności pierwszej raty przypada miesiąc po odbiorze przedmiotu leasingu. ubezpieczenie OC/AC lub ubezpieczenie majątkowe maszyn budowlanych obejmujące swym zakresem ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe podczas samoczynnego poruszania się maszyn budowlanych po drogach publicznych/NNW - pakiet ubezpieczeniowy Wykonawcy, wykup - 1% wartości pojazdu, nie więcej niż 100 000,00 zł.

II.5) Główny kod CPV: 66114000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
43260000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  60   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy zrealizować 90 dni od dnia podpisania umowy (dostawa), okres finansowania - 60 miesięcy (5 lat)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał w tym okresie, sposób należyty, dwie dostawy, z których każda miała za przedmiot minimum jedną fabrycznie nową koparko - ładowarkę z osprzętem w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu o wartości minimum 350.000 zł brutto i obejmowała swym zakresem również przeszkolenie osób w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp): a) wykaz dostaw - należy złożyć na osobnym druku (Załącznik nr 3 do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wykaz dostaw winien potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, który został określony w Rozdziale 9 ust. 4 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z załącznikiem, potwierdzającym, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ),o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w treści Rozdziału 9 ust. 1 SIWZ. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podwykonawcach w ww. oświadczeniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca (Załącznik nr 4 do SIWZ) - jeśli dotyczy. Wzór umowy leasingowej wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych. opis parametrów technicznych - katalog oferowanego sprzętu zgodnie z rozdziałem 2 pkt. II SIWZ na dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki - warunki gwarancji, potwierdzające okres udzielanej gwarancji oraz zapewnienie okresowych bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji w tym m.in. dojazd, robocizna, materiały eksploatacyjne (np. uszczelki, smary, oleje, płyny układu chłodniczego, filtry) oraz ich odbiór i utylizację w okresie gwarancji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto0,60
Długość gwarancji0,20
Czas dostawy przedmiotu zamówienia0,20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w zakresie: przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one korzystne dla Zamawiającego, albo zajdą okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy, mimo zachowania należytej staranności, prowadzących do zmiany terminu realizacji, zmiany sposoby wykonania umowy, zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów technicznych zamówienia, harmonogramu spłat rat leasingowych, zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, wprowadzania uzasadnionych zmian w dokumentacji technicznej, projektach oraz konstrukcji koparko - ładowarki, jeżeli będzie to wynikało z: pojawienia się na rynku już po podpisaniu Umowy nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, pozwalających na zmniejszenie czasu realizacji zamówienia, jak również kosztów eksploatacji koparko - ładowarki lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych, zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w ofercie lub dokumentacji technicznej, pojawienia się na rynku elementów lub materiałów nowszej generacji, pozwalających na zmniejszenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji koparko - ładowarki lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych, zaistnienia zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu Umowy, gdyby zastosowano rozwiązania techniczne lub technologiczne wskazane w ofercie lub dokumentacji technicznej, zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub norm, zmiany w wymaganych parametrach elementów koparko - ładowarki w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz oraz doświadczeniami eksploatacyjnymi Zamawiającego. terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanego: siłą wyższą, w tym katastrofalnym działaniem przyrody, zaburzeniami życia zbiorowego (działania zbrojne, ataki terrorystyczne, użycie sił militarnych i policyjnych, strajki, lokauty, itp.), albo innymi niezależnymi okolicznościami, których to sił, działań, zaburzeń lub innych okoliczności wystąpienia Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, przyczynami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, np. przyczyny organizacyjne uniemożliwiające przyjęcie przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie;. jakiejkolwiek uczynionej w umowie oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej, co do których to omyłek zaistnieje potrzeba ich poprawienia, wszelkich zmian umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, a mających charakter zmian nieistotnych, tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania, wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia wyniknęłaby ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, przy czym Zamawiający wyklucza zmianę umowy z powodu podwyższenia stawki podatku VAT, zmian teleadresowych stron umowy, zmian danych osób reprezentujących strony umowy,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie