Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090209C RADZICZ-DĘBIONEK O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA DROGĘ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ODCINKU 1430 MB

kujawsko-pomorskie, Sadki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
04-09-2019
Numer ogłoszenia
587636-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
89-110 Sadki
Ulica
ul. Strażacka
Nr telefonu
52 339 39 30
Email
przetarg@sadki.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 587636-N-2019 z dnia 2019-08-20 r.

Gmina Sadki: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090209C RADZICZ-DĘBIONEK O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA DROGĘ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ODCINKU 1430 MB
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadki, krajowy numer identyfikacyjny 92350903000000, ul. ul. Strażacka  11 , 89-110  Sadki, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 339 39 30, e-mail przetarg@sadki.pl, faks 52 339 39 59.
Adres strony internetowej (URL): www.sadki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.sadki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.sadki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090209C RADZICZ-DĘBIONEK O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA DROGĘ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ODCINKU 1430 MB
Numer referencyjny: RI.271.10.2019.MZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie: przebudowa drogi gminnej nr 090209c Radzicz-Dębionek na odcinku 1430 mb. CPV: 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 4.2. Informacje ogólne: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na odcinku między miejscowościami Radzicz i Dębionek II na pozostałym odcinku o długości 1430mb. Jest to etap IV projektu. Pierwszy etap zakończył się wykonaniem 1 km nawierzchni bitumicznej na odcinku od miejscowości Radzicz w kierunku Dębionka II w 2016 roku (osobna dokumentacja). Drugi etap zakończył się wykonaniem nawierzchni bitumicznej na odcinku 0,5 kilometra od końca pierwszego etapu w kierunku Dębionka II w roku 2017(0+000-0+500). Etap III zostanie wykonany w 2019 roku - czas realizacji do końca 25.10.2019 r. (0+500 - 1+000).W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach FDS województwa kujawsko-pomorskiego planuje się wykonać przebudowę pozostałej części drogi na odcinku 1430mb. (1+000- 2+430). Celem niniejszej inwestycji jest wykonanie 1430 mb przebudowy co zaowocuje poprawą komfortu jazdy zarówno dla dojeżdżających do pól uprawnych jak i dla pozostałych uczestników ruchu. Jako początek zakresu przebudowy należy przyjąć kilometraż 1+000 na PZT. Podstawowe parametry drogi: kategoria ruchu: poniżej KR1 - mniej niż 4 pojazdy o nacisku osi 10 t dziennie, klasa drogi: D, prędkość projektowa: 30 km/h, Szerokość podstawowa jezdni 3,5 m, szerokość poboczy po 0,75 m, z każdej strony, kategoria drogi: gminna, długość odcinka podlegającego przebudowie 1430 mb. Konstrukcję jezdni zaprojektowano jak dla KR1 jednak z uwagi na faktycznie mniejsze natężenie (w pespektywie 20 lat) niż KR1 zmniejszono warstwę ścieralną do 4 cm. Przyjęto podłoże wysadzinowe. Z uwagi, iż szerokość pasa drogowego nie jest wystarczająca aby wykonać rowy przydrożne co w wypadku gruntu wysadzinowego ma kluczowe znaczenie zdecydowano iż konstrukcja drogi musi zostać wyniesiona w oparciu o istniejącą warstwę jezdną tak aby zapewnić nowej konstrukcji tak wymaganą odporność na wysadziny (zwiększona grubość konstrukcji) jak i zapewnić w miarę sprawne odwodnienie korpusu drogowego. Istniejącą warstwę przed ułożeniem zasadniczej podbudowy należy wyrównać do spadków jak projektowana jezdnia starając się w jak najmniejszym stopniu ograniczyć jej naruszanie. Wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa naturalnego, grubego, przełamanego, stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285:2004 frakcji 0/31,5 mm ze skały o cechach: - nasiąkliwość wg PNEN 1097-6 WA24<=3% - ścieralność wg PN-EN 1097-1 MDE <= 30. Grubość w-wy 20 cm ROZWIĄZANIA TECHNICZNE - trasa w przekroju poprzecznym - spadek dwustronny - 2 % od km: 0+500 do 1+000. Przekrój podłużny w pełni dostosowany do istniejącego ukształtowania terenu. Na profilu podłużnym pokazano w każdym przekroju jaki głęboki wykop lub nasyp z materiału kamiennego pod konstrukcję drogi winien być. Zaplanowano odwodnienie niezorganizowane na pobocze i przyległe pola uprawne. Skrzyżowania i zjazdy indywidualne do siedzib ludzkich i na pola z betonu asfaltowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na napowietrzne linie energetyczne przecinające drogę. Rozładunek pojazdów należy wykonać w odległości minimum 30 m od tych skrzyżowań. Projektuje się nowe oznakowanie pionowe jak w projekcie stałej organizacji ruchu, która stanowi integralną część niniejszej dokumentacji. UWAGA: Celem ułatwienia przygotowania oferty przetargowej, Zamawiający (pomocniczo), jako załącznik do SIWZ, załącza przedmiar robót, który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Zwraca się uwagę, że dokument ten, ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ. 4.3. Wykonanie robót budowlanych: Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 4.4. Warunki gwarancji 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, 2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały przez okres co najmniej 36 miesięcy, natomiast maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesiące. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, 3) Szczegółowe zasady Wykonywania warunków gwarancji zawarto w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do wzoru umowy, 4.5. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnił na umowę o pracę osoby wszędzie tam, gdzie wykonanie czynności wynikających z SIWZ w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz otrzymywać będą wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności w zakresie: - robót związanych z wykonaniem podbudowy; - robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego; 2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeks Pracy 3) Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności polegać będzie na; a) na etapie składania ofert - Wykonawca składa oświadczenie w formularzu ofertowym; b) na etapie realizacji umowy - w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca złoży oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności określonych w pkt. 1. W razie zaistnienia potrzeby (nie później niż na 5 dni przed przystąpieniem do realizacji danych czynności określonych w pkt. 1) ww. oświadczenie będzie podlegać modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonania przedmiotowych czynności. 4) Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia: a) wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykonujących czynności wskazane w pkt. 1 SIWZ wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby; b) druków ZUS RCA dot. każdego pracownika (zanonimizowane - zawierające tylko imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia); c) zanonimizowanych umów o pracę (zanonimizowane - zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy). 5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 6) W przypadku wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, 7) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wskazanych pracowników w pkt 3 lit. b, wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w pkt 1. 4.6. Podwykonawcy robót budowlanych 1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, który będzie zawierał z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw (firm) Podwykonawców o ile są już znane; 3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego Podwykonawcy lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy; 4) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonania tego zamówienia; 5) Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa, w tym dotyczące umowy o podwykonawstwo, zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ,

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-13
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-13

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości min. 800.000,00 zł.(słownie: osiemset tysięcy złotych), Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego dokumentu tj. polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w wysokości min. 800.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie, które swoim zakresem obejmowało roboty budowlane w zakresie: budowy/przebudowy/rozbudowy drogi obejmującą wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o minimalnej długości 1000mb. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, na zasadzie spełnia/nie spełnia. b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Kierownikiem budowy (1 osoba) - posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń bądź też odpowiadające im wcześniejsze uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonanie ww. funkcji, będącej przedmiotem zamówienia. Osoba ta musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Wyżej wymieniona osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika nr 4 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 5 do SIWZ, 3) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w wysokości min. 800.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informację z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wg wzoru załącznika nr 6. 7.1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty - na etapie składania ofert: 1) Wypełniony formularz ofertowy. Wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Dokument w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii) - jeżeli dotyczy. 7.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.2) I 7.1.3) SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 7.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia- w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w załączniku 3a do SIWZ. 7.1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega na zasadach określonych w art. 2 a Pzp składa także oświadczenie o którym mowa w załączniku 3a do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gr.) 9.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 9.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 9.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BS Nakło nad Notecią, Nr 45 8179 0009 0030 1266 2000 0010 9.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 9.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki, w pok. 25, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 9.7. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust, 4a i 5 ustawy Pzp, 9.8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 9.9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9.10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 9.11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, 9.12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 9.13. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, 9.14. W przypadku wniesienia odwołania, zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 9.15. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art, 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art, 25 ust, 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art, 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b. wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c. wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
17.1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 8 do SIWZ. 17.2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 17.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną Umowy, zmiana numeru rachunku bankowego. 2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jej wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy, 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego b. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 5. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści b. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie 3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy 4) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż określonych w umowie lub Ustawie. 6. Nawiązując do ust. 2 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w zakresie: wystąpienia siły wyższej na poniższych warunkach: a) terminy realizacji przedmiotu zamówienia mogą ulec przesunięciu o czas wynikły wskutek siły wyższej, warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozpoczęcie bądź kontynuowanie robót lub przerw w realizacji, powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, b) przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, c) w razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania siły wyższej, w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej, d) w razie braku zawiadomienia w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej, nie będzie możliwe przesunięcie ustalonych terminów, e) w razie wystąpienia przypadku siły wyższej, data ustalona realizacji będzie przesunięta o czas, w którym siła wyższa uniemożliwiła kontynuację realizacji usługi pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, o czym Strony zdecydują w Protokole Uzgodnień podpisanym przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. 6) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, 7) zmiany zakresu prac powierzonego Podwykonawcom z zastrzeżeniem § 10 umowy, 8) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron, 4. Zmiany, o których mowa w ust. 4 dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany. 5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
13. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sadki jest pan Krystian Fuja tel. +48 537 028 038, adres e-mail iodo@sadki.pl; - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego "Przebudowa drogi gminnej nr 090209c Radzicz-Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej na odcinku 1430 mb" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej "ustawa Pzp"; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie