Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510173820-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-163 Warszawa
Ulica
ul. Jana Ostroroga
Nr telefonu
261 853 247
Email
ozzw.szp@ron.mil.pl
Strona www
https://ozzw.wp.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510173820-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.
Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej: DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544018-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540095202-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej, Krajowy numer identyfikacyjny 14238025400000, ul. ul. Jana Ostroroga  35, 01-163  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 853 247, e-mail ozzw.szp@ron.mil.pl, faks 261 853 070.
Adres strony internetowej (url): https://ozzw.wp.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: JEDNOSTKA WOJSKOWA
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RZP/14/PN/S/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30234100-9

Dodatkowe kody CPV: 30234600-4, 30234300-1, 30234400-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1 - pamięci i dyski zewnętrzne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Przyczyna: W wyniku braku możliwości dokonania otwarcia jednej z ofert w trakcie sesji otwarcia ofert Zamawiający unieważnia postępowanie w związku z tym, iż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie nr 2 - płyty CD i DVD
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Przyczyna: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie