Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont części pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510173782-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
ul. 17 Marca
Nr telefonu
55 647 07 02
Email
srmalbork@malbork.sr.gov.pl
Strona www
www.malbork.sr.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510173782-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.
Sąd Rejonowy w Malborku: Remont części pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 575603-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540156444-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Malborku, Krajowy numer identyfikacyjny 32187900000000, ul. ul. 17 Marca  3, 82-200  Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55 647 07 02, e-mail srmalbork@malbork.sr.gov.pl, faks 55 647 07 04.
Adres strony internetowej (url): www.malbork.sr.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sądy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont części pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-P-1/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Podniesienie poziomu posadzki istniejącego węzła do poziomu pozostałej części posadzek w piwnicy wraz z wykonaniem studzienki schładzającej, ? Montaż ścianki działowej z płyt g.k. o odporności ogniowej REI60, dzielącej pomieszczenie starego węzła na pomieszczenie nowego węzła i pomieszczenie archiwum, ? Montaż posadzki z terakoty typu GRES wraz z wykonaniem pokładów i izolacji podposadzkowej, ? Renowacja okładzin ściennych i sufitowych w nowych pomieszczeniach, ? Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w nowych pomieszczeniach, ? Wymiana węzła c.o., ? Wymiana instalacji wod. kan. w pomieszczeniu węzła c.o., ? Wymiana instalacji elektrycznej w nowych pomieszczeniach, ? Likwidacja progów w części pomieszczeń, ? Wymiana części stolarki drzwiowej, ? Roboty naprawcze po wymianie stolarki drzwiowej, ? Wymiana posadzek w części pomieszczeń parteru, ? Oczyszczenie okładzin kamiennych w obrębie parteru oraz granitowych stopni schodowych w całej klatce schodowej, ? Oczyszczenie ceglanych detali architektonicznych do stanu pierwotnego wyglądu, (jak w kondygnacjach wyższych), ? Wymiana części wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz renowacja drzwi wejścia głównego, ? Renowacja okładzin ściennych i sufitowych w części pomieszczeń parteru, ? Wymiana części instalacji c.o. w obrębie parteru, ? Wymiana części instalacji elektrycznej, UWAGA: w ramach wymiany instalacji elektrycznej niniejszego zamówienia realizowana będzie część zakresu objętego w projekcie instalacji elektrycznej, a mianowicie realizowane będzie: - demontaż istniejącego przyłącza i jego elementów, - wykonanie nowego przyłącza energetycznego, - montaż wewnętrznej linii zasilającej, (wlz), od układu pomiarowego Zakładu Energetycznego do projektowanej tablicy TG na parterze, - wymiana istniejącej tablicy TG na parterze oraz przełączenie istniejących obwodów w projektowanej tablicy TG, - wymiana oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych w części pomieszczeń parteru, - montaż oświetlenia ewakuacyjnego, - montaż instalacji zasilającej klimatyzatory na strychu wraz z montażem tablicy rozdzielczej TK, - instalacji przeciwporażeniowej, - instalacji przeciwprzepięciowej, ? Montaż ścianki działowej z płyt g.k. wraz z drzwiami do archiwum z kontrolą dostępu, ? Oczyszczenie ścian i sufitów, ? Naprawa tynków ścian i sufitów, ? Malowanie ścian i sufitów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45330000-9, 45262500-6, 45442100-8, 45421100-5, 45431100-8, 45421152-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: