Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6.240.000 zł

zachodniopomorskie, Banie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510173615-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
74-110 Banie
Ulica
ul. Skośna
Nr telefonu
914 166 381
Email
jgurd@interia.pl
Strona www
www.bip.banie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510173615-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.
Gmina Banie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6.240.000 zł

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572022-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540146947-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Banie, Krajowy numer identyfikacyjny 53339200000000, ul. ul. Skośna  6, 74-110  Banie, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 166 381, e-mail jgurd@interia.pl, faks 914 166 353.
Adres strony internetowej (url): www.bip.banie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6.240.000 zł
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FK.271.1.2019.GN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 6 240 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Środki finansowe z tytułu udzielonego kredytu zostaną przekazane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Gryfino Filia Banie nr: 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 31.12.2019 r. Uruchomienie kredytu nastąpi w trzech transzach: 1 600 000 zł - 26 sierpień 2019 r., 2 300 000 zł - 25 wrzesień 2019 r., 2 340 000 zł - 25 październik 2019 r. Jedyną formą zabezpieczenia spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. Wykonawca nie może żądać dodatkowego zabezpieczenia obok weksla. Spłata rat kapitałowych następować będzie wg poniższego harmonogramu: - 20 marca 2020 r. 250 000 zł, -20 września 2020 r. 250 000 zł, - 20 marca 2021 r. 250 000 zł, - 20 września 2021 r. 250 000 zł, - 20 marca 2022 r. 250 000 zł, - 20 września 2022 r. 250 000 zł, - 20 marca 2023 r. 400 000 zł, - 20 września 2023 r. 400 000 zł, - 20 marca 2024 r. 400 000 zł, - 20 września 2024 r. 400 000 zł, - 20 marca 2025 r. 400 000 zł, - 20 września 2025 r. 400 000 zł, - 20 marca 2026 r. 400 000 zł, - 20 września 2026 r. 400 000 zł, - 20 marca 2027 r. 400 000 zł, - 20 września 2027 r. 400 000 zł, - 20 marca 2028 r. 400 000 zł, - 20 września 2028 r. 340 000 zł. Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku dla całego okresu kredytowania. Dla wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M w wysokości 1,64 % z dnia 14 czerwca 2019 r. Do wyliczenia ceny udzielenia kredytu należy przyjąć kalendarz rzeczywisty. Cenę należy określić do dwóch miejsc po przecinku. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat, prowizji w związku z udzieleniem kredytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w tym prowizji i innych opłat.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6240000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SGB -Bank Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szarych Szeregów 23a
Kod pocztowy: 60-462
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 744567.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 744567.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 953191.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie