Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K relacji Wadowice - Wysoka

małopolskie, Wadowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510173536-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-100 Wadowice
Ulica
pl. Jana Pawła II
Nr telefonu
+48 33 873 18 11
Email
zamowienia@wadowice.pl, jgrzyb@wadowice.pl
Strona www
www.wadowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510173536-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.
Gmina Wadowice Urząd Miejski: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K relacji Wadowice - Wysoka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 579963-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540164906-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wadowice Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny 00052642300000, ul. pl. Jana Pawła II  23, 34-100  Wadowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 33 873 18 11, e-mail zamowienia@wadowice.pl, jgrzyb@wadowice.pl, faks +48 33 873 18 15.
Adres strony internetowej (url): www.wadowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K relacji Wadowice - Wysoka
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.271.95.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K relacji Wadowice - Wysoka przy ul. Wałowej w Wadowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową infrastruktury kolejowej, ? powierzchnia chodnika poza terenem zamkniętym: 180 m2 ? łączna powierzchnia ciągu pieszego na terenie zamkniętym (PKP): ok. 214 m2. Dodatkowo zamówienie obejmuje: ? wprowadzenie we własnym zakresie i na własny koszt tymczasowej i stałej organizacji ruchu; ? wystąpienie o nadzór branżowy do poszczególnych gestorów sieci oraz poniesienie kosztów za ewentualne nadzory branżowe nad prowadzonymi robotami; ? wystąpienie o nadzór branżowy do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., służb technicznych TK Telekom, PKP Utrzymanie Sp. z o.o. oraz poniesienie kosztów za ewentualne nadzory nad prowadzonymi robotami; ? spełnienie wymagań określonych w pismach, uzgodnieniach, opiniach i decyzjach, załączonych do projektów budowlanych dla przedmiotowego zadania. Adres inwestycji - działki nr: 11169/2, 11004/7, 11238/1, 11169/5 obręb 0011 Wadowice, jednostka ewidencyjna 121809_4 Wadowice-Miasto. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną na etapie wykonawstwa robót oraz sporządzi inwentaryzację powykonawczą (dotyczy również terenu zamkniętego). Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą dla zrealizowanej inwestycji oraz uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia dlatego zamawiający, proponuje aby Oferent dokonał we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie, obejmującej przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45231300-8, 45316110-9, 45213350-1, 45234115-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp -na w/w postępowanie nie wpłynęła żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: