Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

ogloszenie

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Odbiór odpadów.

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510173349-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
ul. KS. P. Wawrzyniaka
Nr telefonu
+48 523564300
Email
k.glonek@pgkimino.pl
Strona www
www.pgkimino.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510173349-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Odbiór odpadów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581569-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 09158115000000, ul. ul. KS. P. Wawrzyniaka  33, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48 523564300, e-mail k.glonek@pgkimino.pl, faks +48 523564305.
Adres strony internetowej (url): www.pgkimino.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór odpadów.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DMP. 11/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywne przyjęcie do przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem: - 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (frakcja nadsitowa), - 20 03 07 odpady wielkogabarytowe. 3. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania z możliwością składania ofert częściowych, w tym: Zad. I. - odbiór odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (frakcja nadsitowa). Przedmiot zamówienia obejmuje: przyjęcie do przetwarzania przez wykonawcę od zamawiającego odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem: - 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11- dalej zwanych "odpadami" - w ilości 1700 Mg, wynikających ze specyfiki rozwiązań technicznych i technologicznych cyklu produkcyjnego, systemu wagowego oraz warunków magazynowych, w celu poddania ich przetwarzaniu, zgodnie z określeniem oznaczeń tych procesów w załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) oraz załączniku IA do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1013/2006 ze zm. Zamawiający zastrzega, iż ilość przekazanych odpadów w ciągu całego okresu trwania umowy może być mniejsza niż ilość określona w opisie przedmiotu zamówienia. Zad. II. - odbiór odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 20 03 07. Przedmiot zamówienia obejmuje: przyjęcie do przetwarzania przez wykonawcę od zamawiającego odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem: - 20 03 07 odpady wielkogabarytowe rozdrobnione w ilości 1200 Mg i nierozdrobnione 500 Mg, wynikających ze specyfiki rozwiązań technicznych i technologicznych cyklu produkcyjnego, systemu wagowego oraz warunków magazynowych, w celu poddania ich przetwarzaniu, zgodnie z określeniem oznaczeń tych procesów w załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) oraz załączniku IA do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1013/2006 ze zm. Zamawiający zastrzega, iż ilość przekazanych odpadów w ciągu całego okresu trwania umowy może być mniejsza niż ilość określona w opisie przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zad. I. - odbiór odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ?". Uzasadnienie faktyczne: na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zad. II. - odbiór odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 20 03 07
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ?". Uzasadnienie faktyczne: na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie