Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa szkła i akcesoriów laboratoryjnych

lubuskie, Zielona Góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510173185-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Licealna
Nr telefonu
68 3282318, 3282275
Email
bzp@uz.zgora.pl
Strona www
www.uz.zgora.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510173185-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.
Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych: Dostawa szkła i akcesoriów laboratoryjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550133262-N-2019 z dnia 02.07.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 97792414700000, ul. ul. Licealna  9, 65-417  Zielona Góra , woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 3282318, 3282275, e-mail bzp@uz.zgora.pl, faks 68 3282275.
Adres strony internetowej (url): www.uz.zgora.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa szkła i akcesoriów laboratoryjnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RA-Z-40/WR/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa szkła i akcesoriów laboratoryjnych dla jednostek Uniwersytetu Zielonogórskiego
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33790000-4

Dodatkowe kody CPV: 38437000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Negocjacje z ogłoszeniem
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11401.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Alchem Grupa Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Polna 21
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17293.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17293.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17293.34
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 4)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W poprzednim postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: RA-Z-24/2019 - Część 1, 2, 5, 6) nie zostały złożone żadne oferty w zakresie Przedmiotu niniejszego postępowania. Zaistniała zatem przesłanka do udzielenia zamówienia z wolnej ręki po negocjacjach z tylko jednym Wykonawcą na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.): "w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (...) nie zostały złożone żadne oferty (...), a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione".
 
drukuj ogłoszenie