Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa kanalizacji deszczowej na długości ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P

wielkopolskie, Konin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510173176-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-500 Konin
Ulica
ul. Świętojańska
Nr telefonu
63 2430280
Email
przetargi@zdp.konin.pl
Strona www
www.zdp.konin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510173176-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.
Zarząd Dróg Powiatowych: Budowa kanalizacji deszczowej na długości ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565163-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 31106078300000, ul. ul. Świętojańska  20 d, 62-500  Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2430280, e-mail przetargi@zdp.konin.pl, faks 63 2430280.
Adres strony internetowej (url): www.zdp.konin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji deszczowej na długości ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP-NZ-3302-09/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej na długości ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P. Zakres rzeczowy prac w ramach ww. przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1. Robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 2. Robót ziemnych, 3. Podbudowy, 4. Nawierzchni z MMA, 5. Kanałów z rur o śr. zew. 200 mm, 6. Kanałów z rur o śr. zew. 315 mm, 7. Studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, 1500 mm, 8. Studzienek ściekowych ulicznych o śr. 500 mm, 9. Roboty wykończeniowe i porządkowe. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia robót budowlanych związanych z budową ścieżki edukacyjnej w miejscu planowanych robót związanych z budową kanalizacji deszczowej. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w: 1. Projekcie wykonawczym - Załącznik nr 7, 2. Przedmiarach robót stanowiących część pomocniczą określenia ilości robót - Załącznik nr 8, 3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 9.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45100000-8, 45232130-2, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 381069.84
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusz Wawrzyniak
Email wykonawcy: oskwawrzyniak@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Poznańska 70
Kod pocztowy: 62-740
Miejscowość: Tuliszków
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 349547.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 349547.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 620624.91
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: