Ogłoszenie

Przetarg pisemny ofertowy na zbycie środków trwałych należących do masy upadłości " Nasz Owoc " Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

mazowieckie, Magnuszew

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33942108
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
NASZ OWOC SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt V GUp 21/15 ogłasza przetarg pisemny ofertowy w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego na zbycie środków trwałych, opisanych w wycenie wartości rynkowej środków trwałych z 6.08.2018 r. należących do masy upadłości "Nasz Owoc" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą Latkowie
1. Przedmiotem przetargu są nw. środki trwałe:
- taśmociąg do owoców/warzyw - rok produkcji 2007 - cena wywoławcza: 2.805,00 PLN (dwa tysiące osiemset pięć złotych),
- samochód ciężarowy VOLKSWAGEN - rok produkcji 2006, rok przyjęcia do użytkowania 2008 - nr rej. WKZ84JJ - cena wywoławcza: 6.970,00 PLN (sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych),
- skrzyniopalety plastikowe 938 szt. - rok produkcji 2008 - cena wywoławcza za 1 szt.: 253,30 PLN (dwieście pięćdziesiąt trzy złote, 30/100),
- agregat prądotwórczy typ FP80ASCG nr fabr. D4677 - rok produkcji 2009 - cena wywoławcza: 45.645,00 PLN (czterdzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych),
- instalacja chłodnicza dla trzech komór + do jednej komory z kontrolowaną atmosferą - rok produkcji 2009 - cena wywoławcza: 287.895,00 PLN (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych),
- samochód osobowy Volkswagen Touran - rok produkcji 2005, rok przyjęcia do użytkowania 2010 - nr rej. WKZ03MM - cena wywoławcza: 5.950,00 PLN (pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych),
- linia sortownicza produkcji "Sorter" - rok produkcji 2010 - cena wywoławcza: 2.134.350,00 PLN (dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych),
- wózek widłowy wysokiego składowania BTRRE140 h podn. 7 m z przesuwem bocznym nr ser. 6161039 - rok produkcji 2011 - cena wywoławcza: 34.000,00 PLN (trzydzieści cztery tysiące złotych),
- skrzyneczka na kapustę pekińską 6.797 szt.(chlebak) - rok produkcji 2011 - cena wywoławcza za 1 szt.: 35,64 PLN (trzydzieści pięć złotych, 64/100),
- agregat prądotwórczy typ FI100ACG nr fabr. D5869 - rok produkcji 2011 - cena wywoławcza: 61.795,00 PLN (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych),
- instalacja chłodnicza dla sześciu komór z kontrolowaną atmosferą - rok produkcji 2011 - cena wywoławcza: 906.270,00 PLN (dziewięćset sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych),
- platforma samojezdna PS-8 z przyczepą nr fabr. 11270 - rok produkcji 2012 - cena wywoławcza: 183.005,00 PLN (sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięć złotych),
- przyczepa sadownicza P-125/380-290/11 - rok produkcji 2011 - cena wywoławcza: 2.805,00 PLN (dwa tysiące osiemset pięć złotych),
- przyczepa sadownicza P-125/380-291/11 - rok produkcji 2011 - cena wywoławcza: 2.805,00 PLN (dwa tysiące osiemset pięć złotych),
- przyczepa sadownicza P-125/510-317/11 - rok produkcji 2011 - cena wywoławcza: 4.165,00 PLN (cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych),
- przyczepa sadownicza P-125/510-318/11 - rok produkcji 2011 - cena wywoławcza: 4.165,00 PLN (cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych),
- wózek widłowy Toyota 8FBET15N/S - rok produkcji 2011 - cena wywoławcza: 31.450,00 PLN (trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych),
- meble kuchenne - rok produkcji 2012 - cena wywoławcza: 170,00 PLN (sto siedemdziesiąt złotych),
- okap kuchenny - rok produkcji 2012 - cena wywoławcza: 340,00 PLN (trzysta czterdzieści złotych),
- płyta grzewcza - rok produkcji 2012 - cena wywoławcza: 255,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt pięć złotych),
- pojemnik Frubox 21 szt. - rok produkcji 2012 - cena wywoławcza: 137,70 PLN za 1 szt. (sto trzydzieści siedem złotych, 70/100),
- stół - rok produkcji 2011 - cena wywoławcza: 680,00 PLN (sześćset osiemdziesiąt złotych),
- szafa - rok produkcji 2011 - cena wywoławcza: 1.105,00 PLN (jeden tysiąc sto pięć złotych),
- przenośnik taśmowy - rok produkcji 2007 - cena wywoławcza: 2.295,00 PLN (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych),
Wszystkie ceny wywoławcze (za wyjątkiem pojazdów samochodowych) są wartościami netto (bez podatku VAT) i stanowią 85% wartości oszacowania.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zakupu, zawierającej:
a. ofertę kupna wybranych środków trwałych, którą należy dostarczyć pod adresem: Marek Ratuszyński, ul. Wrzosowa 17 m 1, 26-600 Radom do 11 września 2019 r. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy podać sygnaturę akt - V GUp 21/15 - i umieścić dane oferenta oraz dopisek: "Przetarg na zakup ruchomości. Nie otwierać".
b. Dowód wpłaty wadium w wysokości 10% łącznej ceny wywoławczej netto wybranych środków trwałych. Wadium należy wpłacić na konto masy upadłości:
"NASZ OWOC" Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej
Latków 11a, 26-910 Magnuszew
ING Bank Śląski nr rachunku 30 1050 1793 1000 0090 3098 1733
z zaznaczeniem "wadium na przetarg - środki trwałe".
W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.
3. Pisemna oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna zawierać:
a. oznaczenie oferenta (imię, nazwisko i adres albo pełną nazwę i siedzibę, NIP),
b. podpis lub podpisy osób, umocowanych do reprezentacji oferenta i potwierdzenie należytej reprezentacji,
c. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i akceptuje je bez zastrzeżeń,
d. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie z tego tytułu wnosić roszczeń w przyszłości,
e. ewentualną uchwałę wymaganą na podstawie art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych,
f. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy upadłości,
g. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z przeniesieniem prawa własności środka trwałego,
h. oferowaną cenę nabycia oznaczoną kwotowo, nie niższą niż cena wywoławcza.
4. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym 18 września 2019 r. w siedzibie Spółki w Latkowie o godz. 10.00.
5. Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę i jego oferta zostanie zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, uchyli się od zawarcia umowy.
6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny, potwierdzonej na koncie bankowym masy upadłości, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.
7. Dopuszcza się przeprowadzenie licytacji ustnej w przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje taką samą cenę lub zbliżoną cenę (jeżeli różnica w ofertach wynosi do 3% ceny wywoławczej). W przypadku licytacji ustnej wysokość postąpienia ustala syndyk.
8. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.
9. Syndyk zastrzega sobie w każdym czasie i bez podania przyczyn prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu w części lub w całości.
10. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy są udostępnione do wglądu u syndyka po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 602 245 924 oraz w aktach sprawy V GUp 21/15 w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydziale Gospodarczym przy ul. Warszawskiej 1.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu syndyka 602 245 924.
33942108
drukuj ogłoszenie