Ogłoszenie

Budowa infrastruktury turystycznej następujących obiektów: (1) placu turystyczno-rekreacyjnego "Wilczek" i (2) ścieżki dydaktycznej "Wilczym...

lubuskie, Bytnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550174976-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-630 Bytnica
Ulica
Bytnica
Nr telefonu
683 915 754
Email
Bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl
Strona www
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_bytnica/zamowienia_publiczne

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550174976-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Bytnica: Budowa infrastruktury turystycznej następujących obiektów: (1) placu turystyczno-rekreacyjnego "Wilczek" i (2) ścieżki dydaktycznej "Wilczym tropem" OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
Projekt "Cervus - witaj w Naturze!" Ochrona obszarów Natura 2000 w Nadleśnictwie Bytnica współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 2.4.oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Bytnica, Krajowy numer identyfikacyjny 97049507400000, ul. Bytnica  160, 66-630  Bytnica, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 915 754, e-mail Bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl, faks 683 915 754.
Adres strony internetowej (url): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_bytnica/zamowienia_publiczne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Budowa infrastruktury turystycznej następujących obiektów: (1) placu turystyczno-rekreacyjnego "Wilczek" i (2) ścieżki dydaktycznej "Wilczym tropem"
Numer referencyjny  S.270.31.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) budowa placu turystyczno-rekreacyjnego "Wilczek" zawierającego następujące elementy: a) zadaszenie - 1szt., b) ławostół - 1 szt., c) ławki - 4 szt., d) palenisko - 1 szt., e) kosz na śmieci - 1 szt., f) miejsce postoju pojazdów - 1 szt., g) stojaki dla rowerów - 3 szt., h) ogrodzenie - 148 m; 2) budowa ścieżki dydaktycznej "Wilczym Tropem" zawierającej następujące elementy: a) tablice edukacyjne - 7 szt., b) ławki - 2 szt., c) modułowe utwardzenie ścieżki - 2 szt., d) słup - 1 szt.
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
45000000-7,
45111200-0,
45220000-5,
45400000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: W dniu 29 lipca 2019 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pn. Budowa infrastruktury turystycznej następujących obiektów: (1) placu turystyczno-rekreacyjnego "Wilczek" i (2) ścieżki dydaktycznej "Wilczym tropem" - znak sprawy S.270.28.2019. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 z uwagi na to, że w ramach postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jedyna złożona oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67. ust. 1. pkt 4 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Na mocy przywołanego przepisu, mając na uwadze zaistniały stan faktyczny do udzielenia przedmiotowego zamówienia przeprowadzone zostanie postępowanie w trybie z wolnej ręki, o którym mowa w art. 66-68 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ZAKŁAD BUDOWLANY Mariusz Goździcki,  m.gozdzicki@gmail.com,  Nowa Wieś Zbąska 13,  64-360,  Zbąszyń,  kraj/woj. wielkopolskie

 
drukuj ogłoszenie