Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Włodawa Sp. z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym, Strupin Duży 295, 22-100 Chełm kraj/woj. lubelskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

"Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2019 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez...

lubelskie, Chełm

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550174831-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-100 Chełm
Ulica
ul. Lwowska
Nr telefonu
825 603 123
Email
rdw.chelm@zdw.lublin.pl
Strona www
www.zdw.lublin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550174831-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Chełm: "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2019 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie" - zamówienie "podobne" do zamówienia "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2017 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Zadanie nr 3" OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, Krajowy numer identyfikacyjny 16771100000000, ul. ul. Lwowska  24, 22-100  Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 603 123, e-mail rdw.chelm@zdw.lublin.pl, faks 825 603 123.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.lublin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2019 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie" - zamówienie "podobne" do zamówienia "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2017 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Zadanie nr 3"
Numer referencyjny  R2.ST.370.14.2019.ag
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy zamówienia na wykonanie podobnych robót budowlanych obejmuje remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych drogi wojewódzkiej - nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość od km 9+000 do km 9+500 - nr 839 Cyców - Siedliszcze - Marynin - Rejowiec od km 0+000 do km 19+700 poprzez wykonanie: ? Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11 S (z ramowaniem) w ilości 60 Mg (na drodze wojewódzkiej nr 839 - 60 Mg) . ? Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m2 w ilości 235,15 Mg (w tym na drodze wojewódzkiej nr 839 - 226,15 Mg i na drodze nr 843 - 9,00 Mg) . zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi załączniki do Umowy podstawowej Nr 4/RB/2019 z dnia 09.04.2019r. : - Wymagania ogólne do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - D 00.00.00, - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym AC11S - D 05.03.17 - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - D 05.03.11, - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni - D 04.03.01, - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna - D 05.03.05a,
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 173757.30
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) i zgodnie z zapisem pkt. XX SIWZ do przetargu nieograniczonego z dnia 15.02.2017 r. przystąpiono do ustalenia warunków realizacji zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy, powtórzenie wykonania podobnych robót budowlanych o wartości nie przekraczającej kwoty 173757,30 zł netto zamówienia podstawowego Umowy nr 6/RB/2017 z dnia 19.04.2017 r. Przedmiotowe zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. Stan nawierzchni jezdni wymaga remontu przed sezonem zimowym.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Włodawa Sp. z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym,  ,  Strupin Duży 295,  22-100,  Chełm,  kraj/woj. lubelskie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: