Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rewitalizacja skweru przy ul. Polarnej we Wrocławiu

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510175089-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-231 Wrocław
Ulica
ul. Trzebnicka
Nr telefonu
071 3286611/12
Email
sekretariat@zzm.wroc.pl
Strona www
www.zzm.wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510175089-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej: Rewitalizacja skweru przy ul. Polarnej we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 559318-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zieleni Miejskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Trzebnicka  33, 50-231  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3286611/12, e-mail sekretariat@zzm.wroc.pl, faks 071 3286611/12.
Adres strony internetowej (url): www.zzm.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.zzm.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rewitalizacja skweru przy ul. Polarnej we Wrocławiu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/ZWR/43/2019/DPIR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia jest realizacja zadania pn. "Rewitalizacja skweru przy ul. Polarnej we Wrocławiu", które będzie realizowane w zakresie: Część I: wykonania robót budowlanych, w tym: wykonanie nawierzchni, montaż urządzeń siłowni terenowej, montażu ławek parkowych, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz tablicy regulaminowej. Część II: wykonanie prac ogrodniczych (tj. założenia trawników, sadzenie drzew, przesadzanie krzewów oraz prace w zieleni istniejącej). Część III: pielęgnacji gwarancyjnej zieleni w okresie 3 lat (36 kolejnych miesięcy kalendarzowych) liczonych od dnia protokolarnego odbioru wykonanej części I i II. UWAGA! Załączona do SIWZ dokumentacja projektowa zawiera zakres kompleksowego zagospodarowania terenu. 1) Dla części I przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) przygotowanie terenu: - demontaż istniejących obrzeży betonowych o dł. 301,8 mb, - demontaż starych ławek betonowych z oparciem - 10 szt., - demontaż starych koszy na śmieci- 3 szt., - demontaż urządzeń zabawowych: huśtawki i bujaka, - usuniecie górnej warstwy istniejącej nawierzchni żwirowej utwardzonej - 651,3 m², - usunięcie nawierzchni gruntowej po istniejących klombach - ok 108,13 m² b) tyczenie układu przestrzennego, c) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, d) budowę obramowania nawierzchni z obrzeży betonowych 6x20x100, na ławie betonowej - 299,0 mb. e) budowę nawierzchni: żwirowa, utwardzona- 741,3 m², UWAGA: Nie stosować serpentynitu jako materiału budowlanego! f) Elementy małej architektury: - Ławka parkowa metalowa z oparciem - 7 szt., wymiary urządzenia ( dl. x szer. x wys.) - 1,82 x 0,77 x 0,65 m, konstrukcja ławki wykonana jest ze stopu aluminium , siedziska i oparcie ławek : szczebliny jednolite z drewna akacjowego, impregnowane i lakierowane, kolor - jasny brąz - kosz na śmieci - 3 szt., wymiary : ø 0,67 x 1,4 m, pojemność 75 l, konstrukcja: rura stalowa, daszek i pojemnik z blachy ocynkowanej ogniowo i malowanej farbą akrylową, kolor - szary, fundament - stopa betonowa, - tablica regulaminowa - 1 szt., wymiary : dł. x szer. x wys. 2,0x 0,65 x 0,05 m, konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej farbą strukturalną, tablica wykonana z blachy ocynkowanej, fundament - stopy betonowe, g) Urządzenia siłowni zewnętrznej: - ławka do brzuszków - drabinka z podciąganiem - 1 szt., - biegacz- wioślarz - 1 szt., - twister - orbitrek - 1 szt., - poręcz- wahadło - 1 szt., - wypychacz- motyl - 1 szt., - małe koła Tai Chi - duże koła Tai Chi -1 szt., - ławka z rowerkami -1 szt. 2) Dla części II przedmiot zamówienia obejmuje: - usunięcie drzew zgodnie z decyzją, karczowanie drzew z wywozem karpin i gałęzi, - odmładzanie starszych drzew, - przesadzanie krzewów, - zabezpieczenie istniejących drzew na okres wykonywania robót budowlanych, - czyszczenie podszytu - Założenie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, 3) Dla części III przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie pielęgnacji zieleni w okresie 3 lat (36 kolejnych miesięcy kalendarzowych) liczonych od dnia protokolarnego odbioru wykonanej części I i II polegającej na: a) ręcznej pielęgnacji trawników dywanowych: - koszenie osiem razy w roku (w okresie kwiecień-październik, termin koszenia będzie wyznaczany przez Zamawiającego w zależności od warunków atmosferycznych i tempa przyrostu trawy) z odsłanianiem krawężników oraz zbieraniem pokosu w tym samym dniu, - nawożenie trawników, - renowacja (usuwanie ubytków poziomych i przedeptów), b) dla pozostałych nasadzeń: - regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do września - w zależności od warunków pogodowych, - regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca, raz w miesiącu od marca do września, - regularnych cięciach formujących i zagęszczających krzewów w okresie jesiennym lub podczas spoczynku zimowego, od września do marca - 1 w roku, - usuwaniu przekwitających kwiatostanów, - usuwaniu obumarłych części roślin po kwitnieniu, - regularnym nawożeniu dostosowanym do potrzeb roślin - w drugim roku od posadzenia roślin (nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania długo działających nawozów otoczkowanych) - 2 razy w okresie wegetacyjnym, co 3 miesiące długo- działającymi nawozami otoczkowanymi, w okresie od marca do czerwca, - usuwaniu odrostów korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku, - poprawianiu ukształtowanych wokół drzew mis - według potrzeb, - uzupełnianiu palikowania i wiązadeł drzew - w razie potrzeby, - wymianie uszkodzonych roślin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia, - wymianie roślin, które się nie przyjęły, przycięciu złamanych i/lub chorych gałęzi - w razie potrzeby, - dosadzenia uzupełniające materiału roślinnego, w miejsce uschniętego i zniszczonego oraz skradzionego (po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę kradzieży policji), - regularnych cięciach zagęszczających, pielęgnacyjnych i sanitarnych roślin - 1 raz w roku, - oprysku w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników - w razie potrzeby, - regularnym wygrabianiu liści w okresie jesiennym oraz uzupełniającym wygrabianiu w okresie wiosennym. Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 202958.59
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Pracy "AGROBUD"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szczecińska 5
Kod pocztowy: 54-517
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 216301.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 216301.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 216301.17
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: