Ogłoszenie

Przeprowadzki Biur Urzędu m.st. Warszawy

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510175086-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-950 Warszawa
Ulica
Pl. Bankowy
Nr telefonu
+48 22 4431400
Email
mkaras@um.warszawa.pl
Strona www
www.um.warszawa.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510175086-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Miasto Stołeczne Warszawa: Przeprowadzki Biur Urzędu m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa, Krajowy numer identyfikacyjny 01525964000000, ul. Pl. Bankowy  3/5, 00-950  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 4431400, e-mail mkaras@um.warszawa.pl, faks +48 22 4431402.
Adres strony internetowej (url): www.um.warszawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzki Biur Urzędu m.st. Warszawy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/AC/271/II-125/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie Części. Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia na dowolną liczbę Części. Część I: Sukcesywne świadczenie usług przeprowadzkowych na rzecz Urzędu m.st. Warszawy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do wzoru umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 6a do SIWZ. Część II: Przeprowadzka Centrum Obsługi Podatnika i Biura Administracji i Spraw Obywatelskich wraz z częścią Wydziałów Budżetowo-Księgowych dla Dzielnic m.st. Warszawy do nowych siedzib. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do wzoru umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 6b do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Sukcesywne świadczenie usług przeprowadzkowych na rzecz Urzędu m.st. Warszawy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 162601.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firmę Usługową "TRAGER" Grzegorz Klecha
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nadarzyńska 23
Kod pocztowy: 05-230
Miejscowość: Kobyłka
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 162601.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 162601.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 162601.62
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Przeprowadzka Centrum Obsługi Podatnika i Biura Administracji i Spraw Obywatelskich wraz z częścią Wydziałów Budżetowo-Księgowych dla Dzielnic m.st. Warszawy do nowych siedzib
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243902.44
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługową "TRAGER" Grzegorz Klecha
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nadarzyńska 23
Kod pocztowy: 05-230
Miejscowość: Kobyłka
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 243902.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 243902.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 243902.44
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie