Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju napędowego do celów grzewczych

łódzkie, Rząśnia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510175021-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
98-332 Rząśnia
Ulica
ul. Kościuszki
Nr telefonu
446 317 122
Email
gmina@rzasnia.pl
Strona www
www.rzasnia.pl, www.rzasnia.eobip.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510175021-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Gmina Rząśnia: Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju napędowego do celów grzewczych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574744-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Gmina Rząśnia ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia NIP 508-00-14-460, Przemysław Cimcioch tel. 44 631 71 22 wew. 238
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni, ul 1 Maja 16, 98-332 Rząśnia NIP 5080062973, Przemysław Cimcioch tel. 44 631 71 22 wew. 238
Gminny Ośrodka Zdrowia w Rząśni ul. Waryńskiego 6, 98-332 Rząśnia 5080019865, Przemysław Cimcioch tel. 44 631 71 22 wew. 238

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rząśnia, Krajowy numer identyfikacyjny 59064793100000, ul. ul. Kościuszki  16, 98-332  Rząśnia, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 317 122, e-mail gmina@rzasnia.pl, faks 446 317 129.
Adres strony internetowej (url): www.rzasnia.pl, www.rzasnia.eobip.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Niniejsze postępowanie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadza Gmina Rząśnia również w imieniu i na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni. Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostaną podpisane odrębnie przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z w/w podmiotów. Dokumentacja z postępowania będzie znajdowała się w Urzędzie Gminy w Rząśni
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju napędowego do celów grzewczych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UGB.271.17.2019.PC
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla zamawiającego lekkiego oleju napędowego grzewczego Ekoterm lub równoważnego w łącznej ilości ok. 190 tys. litrów. Olej opałowy będący przedmiotem dostawy musi mieć parametry określone w Polskiej Normie PN-C - 96024:2011. Przetwory naftowe. Oleje opałowe, dla oleju opałowego lekkiego L-1. 2. W przypadku awarii powstałych w wyniku dostarczenia oleju opałowego zanieczyszczonego lub niespełniającego określonych powyżej parametrów, wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ich usunięciem. 3. Olej dostarczony może być tylko wraz z certyfikatem jakości oleju. 4. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych dostaw. Rozliczenia po wykonaniu i dokonaniu protokólarnego odbioru. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło odbiorców. 6. Olej dostarczany będzie z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia transportem Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego sukcesywnie, zgodnie z indywidualnymi zamówieniami. Olej będzie dostarczany do kotłowni w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rząśni, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni oraz Gminnego Domu Kultury w Kodraniu, kotłowni w budynkach komunalnych Gminy Rząśnia w Suchowoli, Białej, Rząśni i Stróży oraz kotłowni w OSP Gawłów. 7. Załadunek, rozładunek i transport zostanie ujęty w cenie jednostkowej oleju.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 451060.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EUROSPED Sp. z o.o, Sp Komandytowa
Email wykonawcy: biuro@paliwa24.com.pl
Adres pocztowy: ul. Dworska 6
Kod pocztowy: 41-902
Miejscowość: Bytom
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 554800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 554800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 577600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie