Ogłoszenie

"Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im....

warmińsko-mazurskie, Kalinowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174970-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
19-314 Kalinowo
Ulica
ul. Kajki
Nr telefonu
87 629-84-21
Email
zoskalinowo@poczta.onet.pl
Strona www
www.kalinowo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174970-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie: "Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach oraz odwóz po zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2019/2020".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 56341212-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie, Krajowy numer identyfikacyjny 79021533200000, ul. ul. Kajki  1, 19-314  Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 629-84-21, e-mail zoskalinowo@poczta.onet.pl, faks 87 621-87-77.
Adres strony internetowej (url): www.kalinowo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach oraz odwóz po zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2019/2020".
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZOS.2611.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do "Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach oraz odwóz po zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2018/2019". Zadanie nr 1. Kalinowo-Wierzbowo-Zanie-Zocie-Turowo-Kile-Ginie-Prawdziska-Koleśniki-Kalinowo (km-33; uczniów-57); Kalinowo-Skomętno Wielkie-Długie-Kalinowo (km-8, uczniów-22); zadanie obejmuje dowiezienie uczniów do Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kalinowie oraz odwiezienie po zakończeniu zajęć w następującej kolejności: Kalinowo-Długie-Skomęto Wielkie-Kalinowo oraz Kalinowo-Wierzbowo-Zanie-Zocie-Turowo-Kile-Ginie-Prawdziska-Koleśniki-Kalinowo Zadanie nr 2. Kalinowo-Zaborowo-Wysokie-Mikołajki-Gołubie-Gołubka-Wysokie-Kalinowo (km- 31, uczniów - 53) oraz Kalinowo-Marcinowo-Dorsze-Iwaśki-Piętki-Kalinowo (km-17, uczniów-40); )]; zadanie obejmuje dowiezienie uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie w następującej kolejności: Kalinowo-Marcinowo-Dorsze-Iwaśki-Piętki-Kalinowo oraz Kalinowo-Długie-Wysokie-Zaborowo-Wysokie-Mikołajki-Gołubie-Gołubka-Kalinowo. Zadanie nr 3. Pisanica-Kulesze-Mazurowo-Pisanica (km-10, uczniów-19) oraz Pisanica-Makosieje-Sypitki-Laski Małe-Sypitki-Stacze-Kucze-Sypitki-Czyńcze-Pisanica Cegielnia-Pisanica [ilość km - 24; uczniów - 54 (max ilość uczniów przebywających jednorazowo w autobusie wynosi: 27)]; zadanie obejmuje dowiezienie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sypitkach i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy oraz odwiezienie po zakończeniu zajęć w następującej kolejności: Pisanica-Mazurowo-Kulesze-Pisanica oraz Pisanica-Pisanica Cegielnia-Czyńcze-Sypitki- Laski Małe-Sypitki-Kucze-Stacze-Sypitki-Makosieje-Łoje-Laski Wielkie-Pisanica [uczniów 27 (jest to max uczniów przebywających jednorazowo w autobusie, łączna ilość do odwiezienia wynosi: 48)]. Uczniowie z Lasek Wielkich, Łoi uczący się w Szkole Podstawowej w Sypitkach objęci są tylko odwozem. Opis tras do poszczególnych zadań stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do "Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach oraz odwóz po zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2018/2019".
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 65067.48
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przewozy Pasażerskie Arkadiusz Gietek
Email wykonawcy: biuro@przewozypasazerskie@com
Adres pocztowy: Spacerowa 30
Kod pocztowy: 12-200
Miejscowość: Pisz
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 70272.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 70272
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 81984.00
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do "Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach oraz odwóz po zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2019/2020".
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 66083.13
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przewozy Pasażerskie Arkadiusz Gietek, 12-200 Pisz, ul. Spacerowa 30
Email wykonawcy: biuro@przewozypasazerskie.com
Adres pocztowy: Spacerowa 30
Kod pocztowy: 12-200
Miejscowość: Pisz
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 71370.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 71370.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 85644.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do "Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach oraz odwóz po zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2019/2020".
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60660.84
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 65514.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 65514.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 76494.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie