Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dowóz uczniów do placówek oświatowych Gminy Chmielnik w roku szkolnym 2019/2020

świętokrzyskie, Chmielnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174905-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-020 Chmielnik
Ulica
Plac Kościuszki
Nr telefonu
413 543 273
Email
inwestycje@chmielnik.com
Strona www
www.chmielnik.com

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174905-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Gmina Chmielnik: Dowóz uczniów do placówek oświatowych Gminy Chmielnik w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 577840-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Chmielnik, Krajowy numer identyfikacyjny 29100974500000, ul. Plac Kościuszki  7, 26-020  Chmielnik, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 543 273, e-mail inwestycje@chmielnik.com, faks 413 543 273.
Adres strony internetowej (url): www.chmielnik.com
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz uczniów do placówek oświatowych Gminy Chmielnik w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IPS.271.40.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1). Przedmiotem zamówienia, objętym niniejszym postępowaniem, jest realizacja przewozów szkolnych w okresie od 1 września 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku obejmujących dowóz uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik tj. Gimnazjum im. gen. K. Tańskiego w Chmielniku, Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach na trasach niżej określonych. 2). Postępowanie prowadzone jest w częściach z uwzględnieniem następującego podziału: I część zamówienia ( dowóz do SP w Chmielniku) - trasy: 1. Chmielnik - Miławka - Śladków Duży - Chomentówek - Sędziejowice - Samostrzałów - Chmielnik (25 km, 61 uczniów*); 2. Chmielnik -Śladków Mały - Andrzejówka - Chmielnik (8 km, 51 uczniów*); 3. Chmielnik - Przededworze - Jasień - Holendry - Chmielnik (12 km, 62 uczniów* Około 45 km i 174 uczniów*. II część zamówienia ( dowóz do ZPO Piotrkowice i SP w Chmielniku) - trasy 1. Chmielnik - Celiny - Piotrkowice - Grabowiec - Suliszów - Piotrkowice - Chmielnik (27 km, 77 uczniów*) - dowóz do Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach, 2. Chmielnik - Zrecze Duże - Zrecze Chałupczańskie - Zrecze Małe - Chmielnik (11 km, 36 uczniów*) - dowóz do SP w Chmielniku; 3. Chmielnik - Łagiewniki - Lubania - Chmielnik (11 km, 60 uczniów*) - dowóz do SP w Chmielniku; Około 49 km i 173 uczniów*. * Ilość uczniów w dniu sporządzania specyfikacji 3) Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: a) Odwóz odbywa się po tych samych trasach, z taką samą ilością uczniów, o godzinach ustalonych na początku roku szkolnego z dyrektorami poszczególnych szkół. b) Przewidywana liczba dni nauki w okresie zamówienia: 185 dni. c) Uczniowie dowożeni będą w okresie trwania zajęć szkolnych od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 700 - 755, a odwożeni w godzinach 1200 - 1530 (w podanych godzinach uczeń powinien wsiąść i wysiąść z autobusu). d) Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość pojazdów przystosowanych do przewozu osób (uczniów), w pełni sprawnych technicznie i posiadających wymagane przepisami prawa atesty dopuszczające je do wykonywania usług polegających na przewozach osób. e) Przed przystąpieniem do realizacji usługi dowozu uczniów do szkół Zamawiający zleci odpowiednim służbom kontrolę stanu technicznego autokarów. f) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) tj. wszystkich kierowców autobusów, którzy będą realizować usługi przewozowe przy realizacji przedmiotu zamówienia. Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Zamawiający posiada uprawnienia w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę poprzez wezwanie do udokumentowania zatrudnienia żądając: - kopii umów o pracę osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego lub - dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 4). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku ( 26-020 ), Plac Kościuszki 7, tel. 41 354 32 73 b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Chmielnik jest Pan Tomasz Biernacki, e-mail: rodo@chmielnik.com, tel. 41 354 32 73 wew. 118; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: IPS.271.40.2019 pn. "Dowóz uczniów do placówek oświatowych Gminy Chmielnik w roku szkolnym 2019 / 2020" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp"; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 5). Obowiązki Wykonawcy: a) Dowożenie uczniów autobusami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi stosownie do charakteru świadczonych przewozów. b) Dobór ilości autobusów / pojazdów z odpowiednią ilością miejsc dla uczniów na poszczególnych trasach w sposób zapewniający prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, tak aby zapewnić miejsce siedzące każdemu uczniowi. Wykonawca ma możliwość realizacji kilku tras jednym autokarem. c) Przedłożenie szczegółowego rozkładu jazdy autobusów dowożących uczniów na poszczególnych trasach. Organizacja kolejności realizacji tras wskazanych w pkt 3. ust. 2 SIWZ oraz godziny ich realizacji po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez dyrekcję poszczególnych szkół. d) Zabezpieczenie, w przypadku awarii autobusu, pojazdu zastępczego spełniającego w/w wymagania techniczne. e) Odpowiedzialność za przewóz uczniów na zasadach obowiązujących w ruchu pasażerskim i określonych prawem przewozowym. f) Nieodpłatne przewożenie opiekunów uczniów. g) Kierowcy autokarów zobowiązani są do zgłaszania Zamawiającemu ewentualnych uszkodzeń pojazdów powstałych z winy pasażerów dowożonych do szkół w dniu powstania ewentualnej szkody. W przypadku niedotrzymania tego terminu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. h) Przestrzeganie zasady przewożenia osób postronnych tylko w sytuacji posiadania wolnych miejsc. i) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na warunkach określonych w postanowieniach umowy. j) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). k) Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Stosowne oświadczenie w swojej treści Formularz ofertowy stanowiący - Załącznik nr 1 do SIWZ. l) Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego statusu przedsiębiorcy ( informacja o charakterze statystycznym wymagana do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, publikowanego przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych) zamieszczonego w formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2016r. poz. 1829 z późn. zm.) za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. Zgodnie z art. 106 ww. ustawy za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 6). Obowiązki Zamawiającego: a) Zamawiający zapewnia opiekunów na wyżej wymienionych trasach dowozu i odwozu uczniów. b) Zamawiający przedłoży liczbę uczniów oraz godzin rozpoczynania i zakończenia zajęć w poszczególnych szkołach. 7). Dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy, tj. do pierwszego przystanku, z którego dowożeni są uczniowie w czasie danej trasy przewozu, przejazdy na parking po zakończeniu dowozu i zjazd do bazy po zakończeniu odwozów nie podlega obciążeniu dla Zamawiającego. 8). Ilekroć w niniejszej treści SIWZ i załącznikach do SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,,lub równoważne". Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: I część zamówienia ( dowóz do SP w wChmielniku) trasy: 1. Chmielnik - Miławka - Śladków Duży - Chomentówek - Sędziejowice - Samostrzałów - Chmielnik (25 km, 61 uczniów*); 2. Chmielnik -Śladków Mały - Andrzejówka - Chmielnik (8 km, 51 uczniów*); 3. Chmielnik - Przededworze - Jasień - Holendry - Chmielnik (12 km, 62 uczniów)*
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 127778.04
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Nowak Jarosław
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Celiny 1A
Kod pocztowy: 26-020
Miejscowość: Chmielnik
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 107800
Oferta z najniższą ceną/kosztem 107800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 123000
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: II część zamówienia (dowóz do ZPO Piotrkowice i SP w Chmielniku) trasy 1. Chmielnik - Celiny - Piotrkowice - Grabowiec - Suliszów - Piotrkowice - Chmielnik (27 km, 77 uczniów*) - dowóz do Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach, 2. Chmielnik - Zrecze Duże - Zrecze Chałupczańskie - Zrecze Małe - Chmielnik (11 km, 36 uczniów*) - dowóz do SP w Chmielniku; 3. Chmielnik - Łagiewniki - Lubania - Chmielnik (11 km, 60 uczniów*) - dowóz do SP w Chmielniku;
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 113332.30
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PKS Kielce Sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Korczyn 138
Kod pocztowy: 26-067
Miejscowość: Strawczyn
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 133900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 133900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 168000.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie