Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8...

lubuskie, Krosno Odrzańskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174850-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słubicka
Nr telefonu
261 672 404
Email
jw5286uzp@wp.pl
Strona www
www.44wog.wp.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174850-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
44 Wojskowy Oddział Gospodarczy: POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWĘ OKAPÓW KUCHENNYCH. SPRAWA NR 40P/PN/2019.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 579419-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
44 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 80519145000000, ul. Słubicka  10, 66-600  Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 261 672 404, e-mail jw5286uzp@wp.pl, faks 261 672 556.
Adres strony internetowej (url): www.44wog.wp.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: WOJSKOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWĘ OKAPÓW KUCHENNYCH. SPRAWA NR 40P/PN/2019.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Sprawa nr 40P/PN/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę okapów w budynku nr 17 przy ul. Słubickiej 10 w Krośnie Odrzańskim. W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi : 1) montaż sterownika wentylatora, 2) montaż wentylacji zmywarki, 3) montaż okapu zmywarki. Ilekroć w dokumentacji pojawiają sie znaki towarowe, nazwy własne materiałów zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych .Przez materiał równoważny należy rozumieć taki, który posiada takie same lub zbliżone ( + - 5%) parametry do tych, jakie zostały określone w dokumentacji i oznaczony jest innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Oznacza to, że produkt równoważny nie musi mieć cech identyczności.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45450000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający, 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy Krosno Odrzańskie, unieważnił na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - naprawę okapów kuchennych, sprawa nr 40P/PN/2019. Zgodnie z przywołanym wyżej artykułem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż do dnia składania ofert, tj. 14.08.2019r. do godz. 12:00, nie wpłynęła żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie