Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usług transportu osobowego

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174813-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-309 Gdańsk
Ulica
Al. Grunwaldzka
Nr telefonu
58 32 33 100
Email
maria.warkusz@arp.gda.pl
Strona www
arp.gda.pl; bip.arp.gda.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174813-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.: Świadczenie usług transportu osobowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Invest in Pomerania 2020", realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, umowa o dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554147-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 19004453000000, ul. Al. Grunwaldzka  472D, 80-309  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 32 33 100, e-mail maria.warkusz@arp.gda.pl, faks 58 32 33 200.
Adres strony internetowej (url): arp.gda.pl; bip.arp.gda.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka Akcyjna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług transportu osobowego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.21.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu osobowego 2. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa, posiadać stosowne uprawnienia oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. 3. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych osób oraz jest zobowiązany do ubezpieczania pasażerów i mienia od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 5. Wykonawca zamówienia musi realizować usługi przewozu zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 poz. 58) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 730). 6. Wykonawca musi zapewnić przewożonym osobom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny: utrzymanie w czystości i porządku pojazdów, klimatyzację, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i BHP, ubezpieczenie pojazdów oraz ubezpieczenie OC Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 7. Wykonawca odpowiada za sprawność techniczną pojazdów służących do wykonania usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga, aby pojazdy służące do wykonania przedmiotu zamówienia spełniały wszelkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34310.16
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Maciej Bujniewski Albatros Travel
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Poziomkowa 56
Kod pocztowy: 81-589
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 35596.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35596.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35596.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: