Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174802-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-111 Wrocław
Ulica
ul. Św. Elżbiety
Nr telefonu
717 778 400
Email
zp@zzk.wroc.pl
Strona www
bip.zzk.wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174802-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Zarząd Zasobu Komunalnego: Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576291-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zasobu Komunalnego, Krajowy numer identyfikacyjny 93267144800000, ul. ul. Św. Elżbiety  3, 50-111  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 717 778 400, e-mail zp@zzk.wroc.pl, faks 717 777 506.
Adres strony internetowej (url): bip.zzk.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZK - NZ/290/3400/125/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
roboty budowlane w gminnych lokalach mieszkalnych położonych we Wrocławiu przy ul. Barlickiego 42/7 i ul. Ledóchowskiego 12/7, 3. Zakres prac w poszczególnych lokalach obejmuje m. in.: 1)roboty murarsko-tynkarskie, podłogowe, posadzkarskie i okładzinowe, stolarskie, malarskie, 2)roboty w zakresie instalacji sanitarnych wraz z konieczną wymianą osprzętu, 3)roboty w zakresie instalacji elektrycznych wraz z konieczną wymianą osprzętu, 4)wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdego lokalu mieszkalnego w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 17) wzoru umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45330000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 121 213,91 zł. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta Wykonawcy RADOBUD Usługi Budowlane Radosław Wandzel 48-355 Burgrabice 90 z ceną 168 482,87 zł. brutto. Zamawiający nie posiada dodatkowych środków finansowych które mógłby przeznaczyć na dofinansowanie i udzielenie zamówienia w cenie oferty Wykonawcy. Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r. poz 1986 ze zm).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: