Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa mebli wraz z montażem do dwóch nowo wybudowanych Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w miejscowościach: Mroczków Gościnny i Żarnów, pow....

łódzkie, Opoczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174758-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-300 Opoczno
Ulica
Kwiatowa
Nr telefonu
447 414 900
Email
zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl
Strona www
www.opocznopowiat.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174758-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego: Dostawa mebli wraz z montażem do dwóch nowo wybudowanych Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w miejscowościach: Mroczków Gościnny i Żarnów, pow. opoczyński

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572105-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540141934-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 59064843900000, ul. Kwiatowa  1A, 26-300  Opoczno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 414 900, e-mail zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl, faks 447 414 901.
Adres strony internetowej (url): www.opocznopowiat.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mebli wraz z montażem do dwóch nowo wybudowanych Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w miejscowościach: Mroczków Gościnny i Żarnów, pow. opoczyński
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OZ.272.06.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli do dwóch nowo wybudowanych Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w miejscowościach Mroczków Gościnny i Żarnów, z podziałem na dwie części: Część I - Dostawa wraz z montażem mebli do nowo wybudowanej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w miejscowości Mroczków Gościnny. Część II - Dostawa wraz z montażem mebli do nowo wybudowanej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w miejscowości Żarnów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Asortyment, ilości, parametry techniczne mebli oraz inne elementy przedmiotowo istotne zostały określone w: Część I - w załączniku nr 1a do SIWZ Część II - w załączniku nr 1b do SIWZ 2.2. Meble określone w załącznikach nr 1a i 1b do SIWZ stanowią przykład spełniający pod względem funkcjonalnym, gabarytowym oczekiwania Zamawiającego. W opisach przedmiotów zamówienia przedstawiono minimalne wymagania, które muszą być spełnione. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające z tym, że wymiary zaoferowanych mebli muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. Proponowane wyposażenie musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji wyposażenia. 2.3. Przed upływem terminu składania ofert istnieje możliwość wykonania wizji lokalnej w pomieszczeniach placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem wizji w następujący sposób: pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, lub e-mail na adres: zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl 2.4. Zamawiający oczekuje trwałych, estetycznie wykonanych mebli o wysokich walorach użytkowych. 2.5. Meble wraz z wyposażeniem muszą być nowe i wolne od wad. 2.6. Meble muszą być zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39000000-2

Dodatkowe kody CPV: 39100000-3, 39112000-0, 39141300-5, 39141400-6, 39151000-5, 39121000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa wraz z montażem mebli do nowo wybudowanej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w miejscowości Mroczków Gościnny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 87404.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mika Jacek Piekarz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Łochowo ul. Bartnicza 22
Kod pocztowy: 86-065
Miejscowość: Łochowo
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 132544.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 132544.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 216950.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa wraz z montażem mebli do nowo wybudowanej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w miejscowości Żarnów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 96895.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALNAG Barbara Wróbel
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kraków ul.Księcia Józefa 54a
Kod pocztowy: 30-206
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 105459.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 105459.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 149720.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: