Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla bloków Bydgoska 28, 26, 24 (LBO) w Legnicy

dolnośląskie, Legnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174623-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-220 Legnica
Ulica
ul. Wojska Polskiego
Nr telefonu
768 523 483
Email
zdm@zdm.lca.pl
Strona www
www.zdm.legnica.eu.

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174623-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Zarząd Dróg Miejskich: Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla bloków Bydgoska 28, 26, 24 (LBO) w Legnicy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 569729-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 39027809000000, ul. ul. Wojska Polskiego  10, 59-220  Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 523 483, e-mail zdm@zdm.lca.pl, faks 768 523 478.
Adres strony internetowej (url): www.zdm.legnica.eu.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla bloków Bydgoska 28, 26, 24 (LBO) w Legnicy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DT-P/13/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi m.in.: - przebudowa chodnika o nawierzchni betonowej zlokalizowany wzdłuż budynku nr 28 od klatki A do klatki D bez dojść do klatek, - budowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowych usytuowanych prostopadle do jezdni (w tym 2 MP dla pojazdów osób niepełnosprawnych) naprzeciw budynku nr 28 od klatki A do klatki D,- - likwidacja, naprzeciw budynku nr 28, kolidujących słupów oświetleniowych i fragmentu kablowej linii oświetleniowej na długości od istniejącego słupa oświetleniowego nr I/9 do nowego słupa oświetleniowego nr I/8 ( Rys nr E1), - ułożenie po nowej trasie linii kablowej oświetleniowej na w/w odcinku - montaż nowych słupów oświetleniowych,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45233280-5, 45112710-5, 45231000-5, 45230000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 198192.46
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Drogowo-Inżynieryjna STOP Sp. z o.o Sp.k
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bolesława Prusa 32
Kod pocztowy: 59-220
Miejscowość: Legnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 243776.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 243776.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 304228.49
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: