Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Laboratorium Kryminalistycznego we Wrocławiu

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174587-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-040 Wrocław
Ulica
Podwale
Nr telefonu
+48713403716
Email
eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl
Strona www
www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174587-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu: Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Laboratorium Kryminalistycznego we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556295-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 93015621600000, ul. Podwale  31-33, 50-040  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713403716, e-mail eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl, faks +48717824171.
Adres strony internetowej (url): www.dolnoslaska.policja.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Laboratorium Kryminalistycznego we Wrocławiu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PU 2380-116-003-086/2019/ESz
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków higieny indywidualnej dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu, zgodnie ze specyfikacją określoną w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ); sprawa numer PU-2380-116-003-086/2019/ESz. 2. Postępowanie nie podzielono na części. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych w postępowaniu: dostawa rękawiczek lateksowych jednorazowych diagnostycznych oraz rękawiczek nitrylowych jednorazowych diagnostycznych oraz laboratoryjne fartuchy ochronne, kombinezony ochronne i maski, w ilościach i zgodnych z minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Rodzaj asortymentu, jego ilości i opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne, określono w formularzu ofertowym (załączniki nr 1 do SIWZ) i w Istotnych Postanowieniach Umowy - dalej w tekście: IPU - (załącznik nr 2 do SIWZ), które stanowią integralną część/treść SIWZ. 4. W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia nie ma wpływu na dostępność dla osób niepełnosprawnych. 5. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 18424300-0 - Rękawice jednorazowe; 33199000-1 Odzież medyczna; 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 18424300-0

Dodatkowe kody CPV: 33199000-1, 35113400-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: dostawa środków higieny indywidualnej dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12426.82
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mercator Medical Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Heleny Modrzejewskiej 30,
Kod pocztowy: 31-327
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13470.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13470.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14564.70
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetarg nieograniczony  na podstawie art. 39-46  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie