Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Remont elewacji oraz dachu budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34 w osiach D-D i E-E.

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174530-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-803 Gdańsk
Ulica
ul. Nowe Ogrody
Nr telefonu
583 213 120
Email
inwestycje@gdansk.so.gov.pl
Strona www
http://www.gdansk.so.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174530-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Sąd Okręgowy w Gdańsku: Remont elewacji oraz dachu budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34 w osiach D-D i E-E.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572604-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 32178000000000, ul. ul. Nowe Ogrody  , 80-803  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 213 120, e-mail inwestycje@gdansk.so.gov.pl, faks 583 213 122.
Adres strony internetowej (url): http://www.gdansk.so.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd okręgowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont elewacji oraz dachu budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34 w osiach D-D i E-E.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
010/19/35
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji oraz dachu budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34 w osiach D-D i E-E, przy czym:. zakres podstawowy obejmuje: elewacja i dach przy parkingu , elewacja i dach oraz izolacje przy dziedzińcu D3, roboty na poddaszu w osiach D-D i E-E.Zakres opcjonalny: opcja I- elewacja i dach przy dziedzińcu D4; opcja II- elewacja i dach przy dziedzińcu D5; opcja III- izolacje budynku: dziedzińce D4 i D5; opcja IV- nawierzchnie: dziedziniec D3; .opcja V - nawierzchnie : dziedzińce D4 i D5 oraz tunel Budynek objęty jest ochroną Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15.06.1984 r. pod nr 1058. Zgodnie z protokołem Komisji Konserwatorskiej sporządzonym na potrzeby prowadzenia przez Zamawiającego innych prac na elewacji budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34, prace dot. elewacji winny być wykonane z materiałów jakie zostały zaakceptowane przez Konserwatora Zabytków. Zamawiający dopuszcza materiały i rozwiązania równoważne, po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji i uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Za rozwiązanie materiałów i technologii równoważne wskazanym wyżej Zamawiający uzna takie, które zostanie zaakceptowane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jednak wszelkie koszty oraz ryzyko związane ze zmianą odpowiednich decyzji oraz dokonaniem uzgodnień obciążają wyłącznie wykonawcę; w szczególności nie będą stanowiły podstawy do przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zwiększenia wynagrodzenia. Zakres zamówienia szczegółowo opisano w dokumentacji technicznej stanowiącej Część III SIWZ tj.: Projekt Budowlany Architektoniczny, Orzeczenie Techniczne wraz z Programem Prac Konserwatorskich, Przedmiar Robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; Graficzny opis prac z zakresu podstawowego i opcjonalnego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45260000-7, 45443000-4, 45320000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3070723.08
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Stanisław Kiełb- Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "MOPIK" S.C. (wspólnik spólnik spółki cywilnej)
Email wykonawcy: mopiksc@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Biskupia 24B
Kod pocztowy: 80-875
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Arkadiusz Kiełb - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "MOPIK"S.C. (wspólnik spółki cywilnej)
Email wykonawcy: mopikksc@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Biskupia 24B
Kod pocztowy: 80-875
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3776989.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3776989.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3776989.39
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: