Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE

warmińsko-mazurskie, Kozłowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174506-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
13-124 Kozłowo
Ulica
ul. Szkolna
Nr telefonu
89 626 70 26
Email
szkola@zspkozlowo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174506-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny: DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566682-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Krajowy numer identyfikacyjny 51956671900000, ul. ul. Szkolna  6, 13-124  Kozłowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 626 70 26, e-mail szkola@zspkozlowo.pl, faks 89 626 70 26.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Placówka oświatowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZSP.271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów ogólnospożywczych do magazynu żywnościowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie wg asortymentu z podziałem na pakiety ( wg załączników od 1/1 do 1/ 9 do SIWZ) Pakiet 1 - Produkty spożywcze, CPV 15000000-8 Pakiet 2 - Warzywa i owoce, CPV - 15300000-1 Pakiet 3 - Pieczywo, CPV - 15810000-9 Pakiet 4 - Produkty mleczarskie, CPV - 15500000-3 Pakiet 5 - Jaja, CPV - 03142500-3 Pakiet 6 - Ziemniaki, CPV - 15310000-4 Pakiet 7 - Mięso i wędliny, CPV - 15100000-9 Pakiet 8 - Mrożonki, CPV - 15331100-8 Pakiet 9 - Drób, CPV - 15112000-6 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na pakiety. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tj. ofert obejmujących artykuły o właściwościach lepszych lub nie gorszych niż wskazane w formularzu ofertowym. Za ofertę równoważną uważa się ofertę o identycznych cechach funkcjonalno-użytkowych (jakościowych, wartości odżywczych) w stosunku do określonych w formularzu ofertowym. 4. Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu ofertowym lub w opakowaniach o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisane przez Zamawiającego. Artykuły paczkowane powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach jednostkowych producenta. Wykonawca proponujący opakowania jednostkowe różniące się znacznie od gramatury opakowania podanej w "formularzu ofertowym", w rubryce "Opakowanie jednostkowe", musi określić gramaturę artykułów spożywczych, które będą dostarczane. 5. Nazwy producentów umieszczone w kolumnie "Nazwa artykułu" wskazują na produkty, które najbardziej odpowiadają specyficznym potrzebom Zamawiającego. Wykonawca musi wypełnić rubrykę "Nazwa Producenta" w formularzu cenowym. Opakowania jednostkowe nie mogą być uszkodzone. 6. Artykuły spożywcze muszą posiadać maksymalny okres przydatności do spożycia przewidziany dla danego artykułu, którego okres przydatności przewidziany przez producenta będzie nie krótszy niż termin między jedną a kolejną dostawą. 7. Pieczywo musi być wypiekane metodą tradycyjną. 8 Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia - załączniku nr 1.1 - 1.9 do SIWZ ilości minimalne i maksymalne należy traktować jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania, w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego rzeczywiste potrzeby będą mniejsze od zamawianych. W przypadku, gdy ilość zakupionych artykułów w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości przedstawionej w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów artykułów bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 9. Miejscem dostawy będzie magazyn zamawiającego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kozłowie ul. Szkolna 6, 13-124 Kozłowo . 10. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 11. Wykonanie umowy obejmuje sukcesywne dostawy poszczególnych produktów w oparciu o złożone przez Zamawiającego zamówienie, w którym określi on termin oraz asortyment zamówienia. 12. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca a Zamawiający zapewni odbiór produktów w siedzibie Zamawiającego. 13. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 poz. 594 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej. 14. W okresie trwania umowy Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić: a) decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danego produktu spożywczego będącego przedmiotem zamówienia, 15.Zamówienie będzie realizowane według aktualnych potrzeb żywieniowych Zamawiającego. 16. W przypadku niespełnienia wymogów, co do jakości / ilości / terminów ważności do spożycia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia i żądać niezwłocznej dostawy właściwego asortymentu. 17. Dostawy będą wykonywane sukcesywnie wg zamówień składanych przez Zamawiającego. Zamówienia będą składane telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub w czasie bieżącej dostawy. 18. Zamawiający przewiduje przerwę w zamawianiu dostaw określonych w SIWZ w dniach wolnych wynikających z organizacji roku szkolnego (np. okres świąteczny). 19. Wykonawca przyjmie termin płatności 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Niespełnienie przez Wykonawców wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w niniejszej SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV: 15300000-1, 15810000-9, 15500000-3, 03142500-3, 15310000-4, 15100000-9, 15331100-8, 15112000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Produkty spożywcze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14771.56
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ABER Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sprzętowa 3
Kod pocztowy: 10-467
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11053.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11053.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19136.79
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Warzywa i owoce
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 38975.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa DAVE Dawid Wadecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 13A
Kod pocztowy: 13-100
Miejscowość: Nidzica
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40854.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40854.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40854.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Pieczywo
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22900.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Piekarnia Jakubowa Jakub Wójcicki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Uzdowo 78
Kod pocztowy: 13-214
Miejscowość: Uzdowo
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21042.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21042.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21042.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Produkty mleczarskie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28780.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19845.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19845.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24088.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Jaja
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2048.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa DAVE Dawid Wadecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 13A
Kod pocztowy: 13-100
Miejscowość: Nidzica
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1690.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1690.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2994.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Ziemniaki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7970.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa DAVE
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 13A
Kod pocztowy: 13-100
Miejscowość: Nidzica
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17325.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17325.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17325.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Mięso i wędliny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48720.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Mięsny Jerzy St. Czaplicki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 58
Kod pocztowy: 06-500
Miejscowość: Mława
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 52626.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 52626.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52626.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Mrożonki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3380.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Unifreeze Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Miesiączkowo 110
Kod pocztowy: 87-320
Miejscowość: Górzno
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3288.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3288.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3572.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Drób
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10422.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Mięsny Jerzy St. Czaplicki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 58
Kod pocztowy: 06-500
Miejscowość: Mława
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4347.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4347.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4347.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie