Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa materiałów eksploatacyjnych

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174478-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-808 Warszawa
Ulica
ul. Mińska
Nr telefonu
228 103 006
Email
warszawa@krus.gov.pl
Strona www
https://www.krus.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174478-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie: Dostawa materiałów eksploatacyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561215-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 12513262000000, ul. ul. Mińska  25, 03-808  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 103 006, e-mail warszawa@krus.gov.pl, faks 228 104 688.
Adres strony internetowej (url): https://www.krus.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1400-OP.261.1.03.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów (tonery, tusze, taśmy i inne akcesoria) dla potrzeb Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. 2. Przez oryginalne materiały eksploatacyjne zamawiający rozumie wyłącznie materiały wyprodukowane przez producentów urządzeń do których są przeznaczone, wymienione w załączniku nr 1 do formularza oferty. 3. Z uwagi na fakt, iż dostawa będzie w dwóch etapach, wykaz zamawianych materiałów eksploatacyjnych zawiera załącznik nr 1 do formularza oferty - Etap 1 i załącznik nr 2 do formularza oferty - Etap 2. 4. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (zał. nr 1 do formularza oferty) odpowiednio na adres: a) Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, ul. Mińska 25 b) Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach, ul. Brzeska 39, c) Placówki Terenowej KRUS w Płocku, ul. Otolińska 25, d) Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce, ul. Kuklińskiego 3, e) Placówki Terenowej KRUS w Radomiu, ul. Narutowicza 11/13, f) Placówki Terenowej KRUS w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 81. 5. Dostawa materiałów eksploatacyjnych będzie zrealizowana w dwóch etapach.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30125110-5

Dodatkowe kody CPV: 30125100-2, 30192320-0, 30192113-6, 30237000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4) powołanej ustawy unieważnił postępowanie zamówienia, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie