Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa, montaż, uruchomienie i obsługa mobilnego monitoringu przy wykorzystaniu technologii GPS wraz z transmisją danych o lokalizacji i stanie...

lubuskie, Zielona Góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174414-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-120 Zielona Góra
Ulica
Zjednoczenia
Nr telefonu
62 322 91 97
Email
dz.zamowien-pub@zgkim.zgora.pl
Strona www
www.zkim.zgora.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174414-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa, montaż, uruchomienie i obsługa mobilnego monitoringu przy wykorzystaniu technologii GPS wraz z transmisją danych o lokalizacji i stanie monitorowanych obiektów przy wykorzystaniu pakietowej transmisji danych GPRS oraz monitoringu wizyjnego w pojazdach wskazanych przez Zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 643241-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 36908843400000, ul. Zjednoczenia  110 C, 65-120  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 62 322 91 97, e-mail dz.zamowien-pub@zgkim.zgora.pl, faks 68 322-91-11.
Adres strony internetowej (url): www.zkim.zgora.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, montaż, uruchomienie i obsługa mobilnego monitoringu przy wykorzystaniu technologii GPS wraz z transmisją danych o lokalizacji i stanie monitorowanych obiektów przy wykorzystaniu pakietowej transmisji danych GPRS oraz monitoringu wizyjnego w pojazdach wskazanych przez Zamawiającego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZ.260.9.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia obejmuje min.: 1) dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu dla pojazdów wskazanych przez Zamawiającego 2) obsługę całego Systemu 3) instalację i konfigurację oprogramowania do monitorowania i zarządzania flotą pojazdów o funkcjonalności opisanej poniżej; 4) transmisję danych poprzez karty SIM Wykonawcy; karty SIM zainstalowane w urządzeniach rejestrujących muszą posiadać zdolność transmisji (zasięg, transfer) bez zakłóceń na obszarze Polski, a szczególnie terenie objętym działaniem Zamawiającego, tj. Miasto Zielona Góra wraz z przyległymi gminami. Nie dopuszcza się zaniku sygnału i braku transmisji powyżej 1 minuty 5) przechowywanie danych z monitoringu GPS na serwerze Wykonawcy przez okres obowiązywania umowy oraz min. 36 miesięcy po jej zakończeniu 6) oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy i musi spełniać normy jakościowe oraz posiadać znak bezpieczeństwa CE.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38112100-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 168535.50
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GLOBTRAK POLSKA Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 136296.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 136296.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 144003.54
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie