Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, butów roboczych oraz środków ochrony indywidualnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej...

lubuskie, Zielona Góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174387-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-120 Zielona Góra
Ulica
Zjednoczenia
Nr telefonu
62 322 91 97
Email
dz.zamowien-pub@zgkim.zgora.pl
Strona www
www.zgk.net.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174387-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, butów roboczych oraz środków ochrony indywidualnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 517212-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540039307-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 36908843400000, ul. Zjednoczenia  110 C, 65-120  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 62 322 91 97, e-mail dz.zamowien-pub@zgkim.zgora.pl, faks 68 322-91-11.
Adres strony internetowej (url): www.zgk.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, butów roboczych oraz środków ochrony indywidualnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZ.260.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowa charakterystyka odzieży roboczej, butów roboczych oraz środków ochrony indywidualnej została zawarta w załączniku nr 8 do SIWZ. 1) Wszystkie wyroby muszą spełniać wymagania polskich norm oraz wymagania oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach. 2) Materiały, z których wykonane będą ubrania muszą być uszyte z mocnych nici, zapewniać długi okres użytkowania. Nie mogą się odkształcać ani rozciągać. Dopuszcza się kurczliwość ubrań maksymalnie do 2%. 3) Odzież musi być przystosowana do prania w pralkach przemysłowych, a wszystkie nadruki, zamki, guziki, napy, taśmy odblaskowe oraz kolory itp. powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników chemicznych stosowanych podczas prania i czyszczenia. 4) Wszystkie ubrania muszą posiadać nadruk na metce z oznaczeniem rozmiaru, składu, sposobu prania itp., oraz wszytą wszywkę imienną. 5) Na ubraniach określonych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga umieszczenia nadruku firmowego (Logo), w taki sposób, aby jego wytrzymałość dostosowana była do prania przemysłowego w wysokich temperaturach powyżej 30ºC. 6) Na ubraniach określonych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga umieszczenia certyfikowanych pasów odblaskowych w kolorze srebrnym o szerokości 5 cm, zgodnie z obowiązującymi normami PN i wymaganiami dotyczącymi oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach. 7) Zamawiający wymaga aby odzież robocza oraz obuwie dostępne były w pełnej rozmiarówce (również w rozmiarach niestandardowych) oraz w kolorystyce określonej w opisie przedmiotu zamówienia. 8) Dostawa przedmiotu zamówienia podzielona będzie na dwie główne dostawy wiosenną dla odzieży roboczej letniej oraz jesienną dla odzieży roboczej zimowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sukcesywnych pojedynczych dostaw dla odzieży na wymianę lub dla nowych pracowników. Zamówienia składane będą przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie, z zachowaniem terminów określonych we wzorze umowy (załącznik nr 7). 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia przedmiotu zamówienia, w przypadku wyczerpania jego ilości przed terminem wskazanym przez Zamawiającego lub ograniczenia ilości w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiany wynosić będą nie więcej niż 10% wartości przedmiotu zamówienia. Zwiększenie wartości zostanie potwierdzone aneksem umowy. Zmiana wielkości przedmiotu zamówienia określona w niniejszym punkcie nie uprawnia Wykonawca do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 10) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 12 miesięcy .od dnia odbioru towaru przez Zamawiającego potwierdzonego podpisaniem dowodu WZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 18000000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 - tekst jednolity z późn. ze zm.), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie