Ogłoszenie

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ ul. TYLNEJ W m. KROSNO.

wielkopolskie, Mosina

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174306-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-050 Mosina
Ulica
Pl. 20 Października
Nr telefonu
618 109 500
Email
inwestycje@mosina.wokiss.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174306-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Gmina Mosina: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ ul. TYLNEJ W m. KROSNO.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 569392-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mosina, Krajowy numer identyfikacyjny 63125862600000, ul. Pl. 20 Października  1, 62-050  Mosina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 109 500, e-mail inwestycje@mosina.wokiss.pl, faks 618 109 558.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ ul. TYLNEJ W m. KROSNO.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.22.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe polegające na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy ulicy Tylnej w m. Krosno, wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, które obejmuje opracowanie dla budowy - w liczbie po 8 egzemplarzy: 1) publicznej drogi gminnej ulicy Tylnej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Boczną (DG) do skrzyżowania z ul. Piaskową (DG) o długości ok. 380,0 mb, 2) odwodnienia na odcinku od ul. Miodowej (ok. 280,0 mb) i włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej; 3) kanału teletechnicznego na odcinku ul. Tylnej; oraz dla ww. opracowań branżowych - w liczbie po 2 egzemplarze: 1) kosztorysów inwestorskich, 2) przedmiarów robót, 3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 66400
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mateusz Sita MS-DROG Projekty, nadzory, realizacje branży drogowej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Jażyniec 25
Kod pocztowy: 64-225
Miejscowość: Jażyniec
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32595
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32595
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68880
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie