Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

"Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław - Przeworsk".

podkarpackie, Przeworsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174296-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
37-200 Przeworsk
Ulica
Bernardyńska
Nr telefonu
(16) 648 7397
Email
sekretariat@przeworsk.net.pl
Strona www
www.przeworsk.net.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174296-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Gmina Przeworsk: "Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław - Przeworsk".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565430-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540140213-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przeworsk, Krajowy numer identyfikacyjny 65090051300000, ul. Bernardyńska  1a, 37-200  Przeworsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (16) 648 7397, e-mail sekretariat@przeworsk.net.pl, faks (16) 648 7397.
Adres strony internetowej (url): www.przeworsk.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław - Przeworsk".
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RPPVI.271.6.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie I: "ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA I-go PIĘTRA NA CELE CIS W m. CHAŁUPKI". Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262520-2 Roboty murowe 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45410000-4 Tynkowanie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45331110-0 Instalacje gazowe 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45331210-1 Instalowanie wentylacji Przedmiotem inwestycji jest "Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra na cele CIS? na działce nr ewid. 1121 położonej w miejscowości Chałupki, gmina Przeworsk. Budynek szkoły - jego rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania I-go piętra - służyła będzie dla celów integracji społecznej. W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty budowlane: - budowa klatki schodowej wraz z szybem windowym, - przebudowa ścian wewnętrznych na I piętrze (wydzielenie nowych pomieszczeń), - posadzki na I piętrze i klatce schodowej, - montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, - ocieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO za pomocą styropianu, - docieplenie stropu płytą z wełny mineralnej z izolacją folią PCV, - zamurowania i wykucia, - rynny i rury spustowe, - parapety wewnętrzne i zewnętrzne, - roboty instalacyjne (instalacja wody, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja gazu, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja elektryczna, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja internetowa) - roboty wykończeniowe. Do budynku będzie także wykonany przyłącz wody rurociągiem PE. Zadanie: II: "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ I BIBLIOTEKĘ, PLAC ZABAW, SIŁOWNIĘ ZEWNĘTRZNĄ I POZOSTAŁE ELEMENTY W m. UJEZNA" Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45262520-2 Roboty murowe 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262300-4 Betonowanie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45410000-4 Tynkowanie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312310-3 Ochrona odgromowa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45212400-0 Obiekty rekreacyjne 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Planuje się zmianę sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej położonego na działce nr ewid. 626 w m. Ujezna, polegającą na dostosowaniu poddasza na bibliotekę. W ramach zadania należy wykonać: wewnętrzną klatkę schodową, wymianę stropu drewnianego, budowę instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnętrznych, wymianę stolarki zewnętrznej, docieplenie ścian wewnętrznych budynku, docieplenie stropu, wymianę konstrukcji dachu z pokryciem. Wykonawca robót na etapie realizacji zadania winien uzgodnić z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu: - ostateczną kolorystykę elewacji w drodze komisji konserwatorskiej, po wykonaniu próbek kolorystycznych na fragmencie ściany, - szczegółową formę stolarki okiennej w ryzalitach elewacji wschodniej i zachodniej. Dodatkowo przy budynku zostanie wykonany plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz pozostałe elementy jak: ławki, kosze na śmieci, tablica z regulaminem. Teren pod plac zabaw i siłownię zostanie zniwelowany i ogrodzony.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45235000-1, 45262520-2, 45332200-5, 45311200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: "ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA I-go PIĘTRA NA CELE CIS W m. CHAŁUPKI".
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 836817.31
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowa EL-MAR, Maria Karaś
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Przeworsk
Kod pocztowy: 37-200
Miejscowość: Gorliczyna 134
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1029285.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1029285.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1519959.12
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ I BIBLIOTEKĘ, PLAC ZABAW, SIŁOWNIĘ ZEWNĘTRZNĄ I POZOSTAŁE ELEMENTY W m. UJEZNA"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 507428.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Remontowo Budowlane Grzegorz Pacuła
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Munina
Kod pocztowy: 37-514
Miejscowość: Tuczempy 326
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 609538.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 609538.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 654976.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: