Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont pokoi i przedpokoi w dwóch pionach w Domu Studenta BABILON. Oznaczenie sprawy: OZ/B/19/30/EO

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174265-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
44-100 Gliwice
Ulica
Akademicka
Nr telefonu
322371334
Email
oz@polsl.pl
Strona www
www.polsl.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174265-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Politechnika Śląska: Remont pokoi i przedpokoi w dwóch pionach w Domu Studenta BABILON. Oznaczenie sprawy: OZ/B/19/30/EO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568643-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000163700000, ul. Akademicka  2A, 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322371334, e-mail oz@polsl.pl, faks 322371334.
Adres strony internetowej (url): www.polsl.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pokoi i przedpokoi w dwóch pionach w Domu Studenta BABILON. Oznaczenie sprawy: OZ/B/19/30/EO
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OZ/B/19/30/EO
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont pokoi i przedpokoi w dwóch pionach w Domu Studenta BABILON. W zakresie remontu przewiduje się następujące prace: - wymianę drzwi wewnętrznych, - wykonanie nowych drzwi przesuwnych, - wymianę posadzek na nowe wykonane z wykładzin PCV typu przemysłowego, - wykonanie stałej zabudowy meblowej, - licowanie ścian płytkami w okolicach kącika sanitarnego, - wykonanie instalacji elektrycznej, - wymianę pojedynczych przyborów sanitarnych. 2. CPV 45410000-4 Tynkowanie; CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie; CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian; CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie; CPV 45300000-2 Roboty instalacyjne w budynkach. 3. Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od dnia przekazania frontu robót. Zamawiający przewiduje przekazanie frontu robót do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45410000-4

Dodatkowe kody CPV: 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45300000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Remont pokoi i przedpokoi w dwóch pionach w Domu Studenta BABILON
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 570985.34
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Rafał Jędrzejewski, Łukasz Bugajczyk, Mariusz Nowaczek wspólnie prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BAUTERM Spółka Cywilna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rudnik Wielki, ul. Sosnowa 21
Kod pocztowy: 42-260
Miejscowość: Kamienica Polska
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 466319.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 466319.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 589056.42
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Całkowita wartość zamówienia tj. wartość bez VAT, którą podano w pkt IV.2) niniejszego ogłoszenia czyli 570.985,34 zł netto jest kwotą uwzględniającą przewidywane zamówienia, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości maksymalnie do 30% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: