Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Sośnica w Gliwicach 2

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174189-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-109 Gliwice
Ulica
ul. Strzelców Bytomskich
Nr telefonu
032 2310031, 3350444
Email
mzuk@mzuk.pl
Strona www
www.mzuk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174189-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Miejski Zarząd Usług Komunalnych: Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Sośnica w Gliwicach 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 578388-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców Bytomskich  , 44-109  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl, faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (url): www.mzuk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Sośnica w Gliwicach 2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MZUK.EPZ.50.35.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji budynku hali widowiskowo-sportowej Sośnica w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 130. Zakres prac obejmuje m.in.: I PRZEBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH: Wyburzenie wewnętrznej klatki schodowej i fragmentu stropu parteru. Wprowadzenie nowej wydzielonej klatki schodowej o wymiarach zgodnych z obowiązującymi przepisami wraz z jej oddymianiem i nawiewem. Podział obiektu na dwie strefy pożarowe. Wprowadzenie drugiego kierunku ewakuacyjnego z szatni na parterze poprzez przeprowadzenie korytarza do wyjścia na zewnątrz z zachodniej przybudówki. II PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ: Zmiana układu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Wyburzenie ścianek działowych. Wymurowanie nowych ścianek działowych z pustaków ceramicznych gr. 11,5 cm. Wykonanie kabin WC i przegród prysznicowych z płyt HPL i zasłonek na rurach. W pomieszczeniach natrysków wykonać izolację podpłytkową masą uszczelniającą na ścianach i posadzkach. Wykonanie posadzek i ścian płytkami ceramicznymi wg projektu aranżacji. Przebudowa zaplecza kawiarni. Wydzielenie kawiarni od klatki schodowej ślusarką p.poż. EI60. Wyposażenie zaplecza cateringu w blaty kuchenne z płyt laminowanych na dolnej zabudowie szafkowej, szafy przelotowe, zlewy, umywalki, zmywarkę, kuchenkę elektryczną, lodówki. Przebudowa widowni. Poszerzenie biegu schodów do 120 cm, wykonanie pochwytów. Demontaż i ponowny montaż krzesełek na widowni. Wprowadzenie windy dla osób niepełnosprawnych przy wschodnim wejściu do budynku. Przełożenie rur ciepłociągu kolidujących z szybem windy. Wyburzenie fragmentu stropów parteru i piwnic oraz ścianki działowej. Wykonanie stropu pod windę opartego na istniejących ścianach i nowym słupie. Odtworzenie posadzki betonowej. Zaślepienie okna piętra przy windzie. Montaż podnośnika hydraulicznego ze zintegrowanym szybem typu VIP12.H. Demontaż na czas robót, odnowienie (czyszczenie, malowanie) i ponowny montaż po zakończeniu prac urządzeń nie podlegających wymianie (grzejników, drabinek, siatek, nagłośnienia, itp.). Zmiana elementów wykończeniowych. Przebudowa posadzek m.in. wykonanie posadzek z płytek gresowych na korytarzach, schodach i w pomieszczeniach wykończonych obecnie wykładziną PCV lub lastrykiem. Usunięcie istniejących warstw wykończeniowych. Sfrezowanie posadzki na głębokość umożliwiającą zachowanie poziomu wykończeniowego. Wykonanie wylewki samopoziomującej. Ułożenie warstwy wykończeniowej. Cyklinowanie i ponowne lakierowanie parkietu w salce treningowej (do spełnienia wymagań normy EN-PN 14-904 dotyczących podłóg sportowych). Szlifowanie: przeprowadzenie prac cykliniarskich przy użyciu papierów ściernych o właściwej granulacji. Lakierowanie - system poliuretanowy: podkład odcinający, pierwsza warstwa lakieru nawierzchniowego półmat, malowanie linii i oznaczeń emalią akrylową 2 warstwy, 2 warstwy lakieru nawierzchniowego. Wymiana podłogi sportowej w hali i sali sportowej. Usunięcie istniejących warstw wykończeniowych i konstrukcyjnych podłóg do chudego betonu. Oczyszczenie i przygotowanie podłoża. Ułożenie nowej warstwy izolacji przeciwwilgociowej. Ułożenie i wypoziomowanie nowej konstrukcji - legarów drewnianych. Wykonanie ślepej podłogi z dwóch warstw z płyt drewnopochodnych. Wykonanie atestowanej warstwy nawierzchni sportowej w hali do piłki ręcznej i parkietu lakierowanego w sali sportowej. UWAGA: W projekcie jest: - wykonanie atestowanej warstwy nawierzchni sportowej - linoleum w hali do piłki ręcznej i parkietu lakierowanego (do spełnienia wymagań normy EN-PN 14904 dotyczących podłóg sportowych) w sali sportowej; Zmienia się na: - wykonanie atestowanej warstwy nawierzchni sportowej - PCV w hali do piłki ręcznej i parkietu lakierowanego (do spełnienia wymagań normy EN-PN 14904 dotyczących podłóg sportowych) w sali sportowej przy następujących założeniach: 1) wykładzina sportowa musi spełniać wszystkie kryteria normy sportowej EN-PN 14904; 2) górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą) winylu; 3) dolna warstwa wykonana z pianki sprężystej; 4) wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego dodatkowo zbrojonego; 5) grubość całkowita wykładziny - min. 7,5 mm; 6) grubość warstwy wierzchniej - min. 2 mm; 7) absorpcja uderzeń - min. P1 (wg EN 14808); 8) IP (Impact Protection Index) wskaźnik ochrony przed urazami powstającymi podczas upadków na poziomie minimum 73% (badanie AC P 90-205); 9) odbicie piłki większe równe 90%; 10)wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne oraz fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem negatywnym podstawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem. Wykonanie amortyzującej obudowy ściany boisko-widownia: płyty sklejki brzozowej 2 x 18 mm układane z przesunięciem na ruszcie drewnianym wykończone okładziną amortyzującą, np. warstwa użytkowa (PCV), grubość min. 2,1 mm, warstwa spodnia (sprężysta) z pianki PCV 6,9 mm. Demontaż istniejącej boazerii i sufitów podwieszanych. Zabudowa prowadzonych po ścianach rur instalacji płytkami gk na podkonstrukcji stalowej. Malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi. Wykonanie lamperii z oklein winylowych na ścianach pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych. Montaż sufitów podwieszanych rastrowych w korytarzach, sanitariatach i zapleczach. Montaż sufitów podwieszanych rastrowych o wysokiej odporności na uderzenia (klasa 1A) w salach sportowych. Dla potrzeb serwisowania elementów zabudowy w sufitach na hali wyposażenie obiektu w aluminiowe rusztowania przejezdne typu wieża jezdna o minimalnych wymiarach podestu roboczego 150 x 180 cm wysokość robocza min 10 m, dopuszczalne obciążenia 2,0 kN/m2. III STOLARKA ZEWNĘTRZNA: Wymiana okienek piwnicznych na PVC wyposażone w nawiewniki higrosterowane. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego poprzez poszerzenie otworu i wymianę drzwi z segmentu zachodniego na nowe metalowe. IV STOLARKA WEWNĘTRZNA: Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami na skrzydła pełne z płyt drewnopochodnych oklejane laminatem CPL w ościeżnicach stalowych. Wstawienie nowych drzwi do przebudowanych pomieszczeń. Powiększenie drzwi z hali do magazynu. Wydzielenie stref pożarowych stolarką metalową p.poż. EI60. V ROBOTY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ PRZEKRYCIA DACHU NRO RE15: Wykonanie zabezpieczeń konstrukcji stalowej do R15 farbami pęczniejącymi lub natryskiem. Rozbiórka istniejącego poszycia dachu z papy. Wykonanie nowych warstw poszycia zapewniających parametry NRO oraz RE15, a także odpowiednią izolacyjność termiczną. VI ROBOTY ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM INSTALACJI WENTYLACYJNYCH: Wykonanie stalowego stropu technicznego pod centrale ponad sufitem podwieszanym w salce treningowej pom. 1.09. Wykonanie stalowego podestu pod centralę na dachu segmentu zachodniego. Rozbiórka i odtworzenie stropu nad kanałem wentylacyjnym w korytarzu 1.10. Wykończenie posadzek i ścian płytkami ceramicznymi wg projektu aranżacji. VII INSTALACJA WENTYLACJI: W zależności od przeznaczenia pomieszczenia, wymagań użytkownika i wymagań higieniczno-sanitarnych, przewiduje się zastosowanie: Wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej dla zapewnienia warunków higienicznych w pomieszczeniach magazynowych, zespołu szatniowo-natryskowego. Wentylacji mechanicznej wywiewnej ciągłego działania (sanitariaty, pomieszczenia techniczne. itp.). Wentylacji sal sportowych ze wstępnym schłodzeniem powietrza wentylacyjnego. Projektowane instalacje wentylacyjne będą współdziałać z instalacją centralnego ogrzewania ujętą odrębnym opracowaniem. VIII INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ: Instalacja wodociągowa w obiekcie jest zasilana z istniejącego przyłącza wody. Woda doprowadzona jest do budynku na poziomie piwnic. Z uwagi na modernizację i układ pomieszczeń w budynku zaprojektowano wymianę urządzeń sanitarnych oraz podłączeń wody. Nowo projektowaną instalację należy prowadzić w obrębie modernizowanego pomieszczenia i podłączyć do istniejących pionów jak pokazano na rzutach. W każdym pomieszczeniu, w którym zaprojektowano wymianę urządzeń sanitarnych oraz rur należy, po usunięciu istniejących płytek podłogowych i ściennym, położyć nowe. Instalację należy prowadzić w bruzdach ściennych z ominięciem otworów drzwiowych lub pod stropem pomieszczeń. Zaprojektowano poziome rozprowadzenie rurociągów do poszczególnych urządzeń sanitarnych w obrębie danego pomieszczenia z wykorzystaniem istniejących pionów. Ciepła woda użytkowa jest przygotowywana w budynku centralnie w istniejącej wymiennikowni. Przewidziano izolację termiczną przewodów zimnej i ciepłej wody wykonaną zgodnie z wymogami normy PN-85/B-02 421 stosując otulinę o zamkniętej strukturze komórkowej lub inną o porównywalnych właściwościach izolujących. IX INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA: Rurociągi i armatura - instalację zaprojektowano z rur PEX/AL/PEX łączonych przez złączki zaciskowe. Rury należy prowadzić nad oraz pod stropem, jak pokazano na rzutach. Prowadzenie przewodów przedstawiono w części rysunkowej. Zabezpieczenie rur zgodnie z instrukcją producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych. Średnice i sposób rozprowadzenia przewodów pokazano na rzucie. Całość orurowania zaizolować. X MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: Dostosowanie układu zasilania do nowych warunków. Rozbudowa rozdzielni głównej 0.4 kV RG, tablice "R-.." - zabezpieczeń obwodów zainstalowanych w pomieszczeniach w poszczególnych kondygnacjach. Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego pomieszczeń. Instalacja oświetlenia terenu. Układ sterowania zdalnego oświetleniem na hali dużej, małej oraz zewnętrznego. Monitoring oświetlenia awaryjnego. Instalacja gniazd 230V i 400 V. Doprowadzenie zasilania do central wentylacyjnych. Zasilanie wentylatorów dachowych. Instalacja połączeń wyrównawczych. Rozbudowa instalacji odgromowej o zabezpieczenie urządzeń instalowanych na dachu. Instalacja CCTV. Instalacja IT i WiFi. Instalacja SSWiN. XI MODERNIZACJA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH: Wyburzenie istniejących schodów. Wykonanie nowych schodów o konstrukcji stalowej. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są: Dokumentacja techniczna. Przedmiary robót. Opisy robót. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. UWAGA: Wszystkie ww. elementy składowe dokumentacji stanowią komplet. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie są zobowiązujące dla Wykonawcy. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych oraz przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego. Pozostałe warunki wykonania robót: Zamawiający umożliwi Wykonawcy w czasie wykonywania robót odpłatne korzystanie z mediów. Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną lub równoważne zgodnie z uwagami powyżej. Po zakończeniu robót Wykonawca należycie uporządkuje teren, na którym prowadzone były prace. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego, z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia oraz przedmiarami robót. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót. Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej: certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót, protokoły z pomiarów i badań, dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, DTR oraz gwarancje producentów urządzeń, protokół przekazania odpadów (gruz, papa) na wysypisko śmieci. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do: Prowadzenia robót pod nadzorem kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz kierowników robót posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności elektrycznej i instalacyjnej. Stałego utrzymania porządku i ładu na terenie budowy. Stałego dbania o to, aby środki transportowe wyjeżdżające z budowy nie zanieczyszczały okolicznych ulic. W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania punktu mycia opon samochodów wyjeżdżających z budowy. Oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wykonywania robót w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. Bieżącego wywozu odpadów i gruzu pochodzącego z rozbiórek. Zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Osoby wykonujące roboty muszą posiadać aktualne lekarskie badania wysokościowe oraz odbyte przeszkolenie z zakresu BHP. Osoby wykonujące roboty muszą być wyposażone w sprzęt do prac i sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z dachu. Zgłaszania do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy robót zanikających i ulegających zakryciu. Udział w odbiorach robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach częściowych i udziału w odbiorze końcowym. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.* Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.* * - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ Wykonawca w okresie gwarancji wykona bezpłatnie wszystkie niezbędne przeglądy i konserwacje. Przeglądy/konserwacje dotyczące podnośnika hydraulicznego będą przeprowadzane przez Wykonawcę zgodnie z ustawą o dozorze technicznym. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji oraz części zamiennych w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy maks. 60 miesięcy - licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. , Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy maks. 60 miesięcy - licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad przy czym okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45260000-7

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45420000-7, 45440000-3, 45331210-1, 45232460-4, 45330000-9, 45310000-3, 45315000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym terminie składania ofert (do 14.08.2019 r. do godz. 11:30) nie wpłynęła żadna oferta do postępowania.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: