Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

ZP/BZP/229/2019 Dostawa - na potrzeby Politechniki Wrocławskiej -fabrycznie nowych robotów - zadania:1) Cobot (robot do współpracy z ludźmi) +...

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174186-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
50-370 Wrocław
Ulica
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
Nr telefonu
713 202 182,32
Email
bzp@pwr.edu.pl
Strona www
www.przetargi.pwr.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174186-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Politechnika Wrocławska: ZP/BZP/229/2019 Dostawa - na potrzeby Politechniki Wrocławskiej -fabrycznie nowych robotów - zadania:1) Cobot (robot do współpracy z ludźmi) + chwytak z kamerą wbudowaną w nadgarstek cobota, 2) Robot manipulacyjny.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576832-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Wrocławska, Krajowy numer identyfikacyjny 55181193009000, ul. ul. Wybrzeże Wyspiańskiego  27, 50-370  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 202 182,32, e-mail bzp@pwr.edu.pl, faks 713 202 143.
Adres strony internetowej (url): www.przetargi.pwr.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZP/BZP/229/2019 Dostawa - na potrzeby Politechniki Wrocławskiej -fabrycznie nowych robotów - zadania:1) Cobot (robot do współpracy z ludźmi) + chwytak z kamerą wbudowaną w nadgarstek cobota, 2) Robot manipulacyjny.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/BZP/229/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Elektroniki, Katedry Cybernetyki i Robotyki - fabrycznie nowych robotów. 2.Zamawiający określił przedmiotową dostawę w 2 Zadaniach: -Zadanie Nr 1- Dostawa fabrycznie nowego Cobota (robot do współpracy z ludźmi) wraz z chwytakiem z kamerą wbudowaną w nadgarstek cobota; -Zadanie Nr 2 - Dostawa fabrycznie nowego Robota manipulacyjnego. Zadanie nr 1 - Dostawa fabrycznie nowego Cobota (robot do współpracy z ludźmi) wraz z chwytakiem z kamerą wbudowaną w nadgarstek cobota; Klasyfikacja wg kodu CPV - 42997300-4 Roboty przemysłowe; Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę/ transport,zabezpieczenie i ubezpieczenie urządzenia, rozładunek i wniesienie, rozpakowanie, ewentualny dojazd personelu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1 do SIWZ (OPZ). Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Adres dostawy: do siedziby Zamawiającego - Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Katedra Cybernetyki i Robotyki, ul. Janiszewskiego 11/17, 50-370 Wrocław, Bud C-3 pok. 010. Zadanie nr 2 - Dostawa fabrycznie nowego Robota manipulacyjnego. Klasyfikacja wg kodu CPV - 42997300-4 Roboty przemysłowe Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę/ transport,zabezpieczenie i ubezpieczenie urządzenia, rozładunek i wniesienie, rozpakowanie, ewentualny dojazd personelu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.2 do SIWZ (OPZ). Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Adres dostawy: do siedziby Zamawiającego - Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Katedra Cybernetyki i Robotyki, ul. Janiszewskiego 11/17, 50-370 Wrocław, Bud C-3 pok. 010.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 42997300-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1 - Dostawa fabrycznie nowego Cobota (robot do współpracy z ludźmi) wraz z chwytakiem z kamerą wbudowaną w nadgarstek cobota
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 89000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Procobot Sp. z O.O. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Gagarina 4
Kod pocztowy: 54-620
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 109470.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 109470.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 109470.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie nr 2 - Dostawa fabrycznie nowego Robota manipulacyjnego.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami),Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu-Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ponieważ do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 30.07.2019r do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie