Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i...

pomorskie, Kaliska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174166-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-260 Kaliska
Ulica
ul. Nowowiejska
Nr telefonu
585 889 201
Email
b.sikora@kaliska.pl
Strona www
www.kaliska.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174166-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Gmina Kaliska: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie: Działanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 569600-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540137295-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kaliska, Krajowy numer identyfikacyjny 19167569800000, ul. ul. Nowowiejska  2, 83-260  Kaliska, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 889 201, e-mail b.sikora@kaliska.pl, faks 585 889 206.
Adres strony internetowej (url): www.kaliska.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RR.271.14.2019.I
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie: Działanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne. Projekt "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa" realizowany będzie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia w trybie "zaprojektuj i wybuduj" - Program Funkcjonalno-Użytkowy z podziałem na dwie części: część I - zaprojektowanie, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych dla obiektów objętych zamówieniem zlokalizowanych w Gminie Kaliska, część II - zaprojektowanie, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych dla obiektów objętych zamówieniem zlokalizowanych w Gminie Stara Kiszewa. Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na 2 części: część I - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dostawą i montażem zestawów fotowoltaicznych dla obiektów zlokalizowanych w Gminie Kaliska. część II - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dostawą i montażem zestawów fotowoltaicznych dla obiektów zlokalizowanych w Gminie Stara Kiszewa. Zakres rzeczowy w części I obejmuje między innymi: Łączna suma zestawów fotowoltaicznych na indywidualnych budynkach mieszkalnych oraz budynkach i obiektach użyteczności publicznej w Gminie Kaliska: 49 szt. Minimalna łączna sumaryczna moc paneli fotowoltaicznych: 241 kWp. Instalacje zostaną zamontowane w 40 indywidualnych budynkach jednorodzinnych oraz 9 budynkach i obiektach użyteczności publicznej z terenu Gminy Kaliska. Łączna suma zestawów fotowoltaicznych dla indywidualnych budynków mieszkalnych z terenu Gminy Kaliska wynosi 40 szt. Wszystkie obiekty mieszkalne są własnością osób fizycznych. W ramach projektu w indywidualnych budynkach mieszkalnych przewiduje się montaż 2 typów mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 3,19 kWp: Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 3,19 kWp do produkcji energii elektrycznej w budynku mieszkalnym Typ 3 Instalacja trzyfazowa lokalizacja na obiekcie. Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 3,19 kWp do produkcji energii elektrycznej w budynku mieszkalnym Typ 4 Instalacja trzyfazowa lokalizacja na gruncie. Łączna suma zestawów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Kaliska wynosi 9 szt. Do budynków i obiektów użyteczności publicznej należą: Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach, Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach, Urząd Gminy Kaliska, Świetlica wiejska w Cieciorce, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach- Szkoła filialna w Piecach, Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach, Świetlica wiejska w Studzienicach, Świetlica wiejska w Piecach, Świetlica wiejska w Czarnym. Liczba i kategoria poszczególnych instalacji może ulec zmianie w wyniku realizacji projektu, lecz nie przekroczy ogólnej liczby instalacji wskazanej w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Szczegółowy zakres rzeczowy projektu wynika z Programu Funkcjonalno - Użytkowego stanowiącego załącznik nr 1a. Zakres rzeczowy w części II obejmuje między innymi: Łączna suma zestawów fotowoltaicznych na budynkach i obiektach użyteczności publicznej Gminy Stara Kiszewa: 10 szt. Minimalna łączna sumaryczna moc paneli fotowoltaicznych dla Gminy Stara Kiszewa: 204 kWp. Instalacje zostaną zamontowane w 10 budynkach i obiektach użyteczności publicznej z terenu Gminy Stara Kiszewa. Do budynków i obiektów użyteczności publicznej należą: Oczyszczalnia ścieków w Starej Kiszewie, Stacja Uzdatniania Wody Kobyle, Stacja Uzdatniania Wody Stare Polaszki, Stacja Uzdatniania Wody Chwarzno, Gminna Hala Sportowa w Starej Kiszewie, Zespół Kształcenia i Wychowania w Starej Kiszewie, Szkoła Podstawowa w Górze, Zespół Szkół w Starych Polaszkach, Budynek Edukacji Wczesnoszkolnej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Starej Kiszewie, Budynek Urzędu Gminy w Starej Kiszewie. Liczba i kategoria poszczególnych instalacji może ulec zmianie w\ wyniku realizacji projektu, lecz nie przekroczy ogólnej liczby instalacji wskazanej w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Szczegółowy zakres rzeczowy projektu wynika z Programu Funkcjonalno - Użytkowego stanowiącego załącznik nr 1b. W ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zapewni udział w realizacji zadania inwestycyjnego inspektorów nadzoru w następujących specjalnościach (dla każdego zadania oddzielnie): Inspektor nadzoru robót elektrycznych - min. 1 osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, Zamawiający dopuszcza wskazania jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji. Zadania inspektorów nadzoru inwestorskiego będą obejmować wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz czynności i obowiązków określonych w umowie między innymi: Wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z późn. zm.). Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z dokumentacją techniczną oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Nadzór i bieżąca kontrola postępu oraz jakości realizacji Projektu zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz reprezentowanie interesów Zamawiającego podczas realizacji Projektu, między innymi poprzez bieżącą kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, uzyskanymi pozwoleniami oraz przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami i zasadami sztuki i wiedzy technicznej. Zapoznanie się z treścią umów łączących Zamawiającego z podmiotami realizującymi proces budowy, celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego przy wykonywaniu tych umów. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. Podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację w porozumieniu z Zamawiającym. Rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót - po uzgodnieniu z Zamawiającym. Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów. Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym. Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych. Informowanie o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy itp. Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w terminach zależnych od potrzeb i postępu robót. Wykonywania wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego przebiegu inwestycji w zakresie i na oddzielnie uzgodnionych warunkach. Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli. Udział w procedurze przetargowej w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania i podczas oceny ofert. Przygotowanie dokumentacji do rozliczeń rzeczowych i finansowych z Wykonawcą prac i jego podwykonawcami. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby niżej wymienione czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w szczególności wszelkie czynności administracyjno-biurowe związane z pełnieniem funkcji - personel biurowy administracyjny. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy (zał. nr 6 i 7 do SIWZ). Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dostawą i montażem zestawów fotowoltaicznych dla obiektów zlokalizowanych w Gminie Kaliska
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18300.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENERGO TERM Radosław Ostrowski, ul. Żeromskiego 39, 18 - 200 Wysokie Mazowieckie
Email wykonawcy: termacc@go2.pl
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 39, 18 - 200 Wysokie Mazowieckie
Kod pocztowy: 18-200
Miejscowość: Wysokie Mazowieckie
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22509.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22509.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22509.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dostawą i montażem zestawów fotowoltaicznych dla obiektów zlokalizowanych w Gminie Stara Kiszewa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENERGO TERM Radosław Ostrowski, ul. Żeromskiego 39, 18 - 200 Wysokie Mazowieckie
Email wykonawcy: termacc@go2.pl
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 39, 18 - 200 Wysokie Mazowieckie
Kod pocztowy: 18-200
Miejscowość: Wysokie Mazowieckie
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13530.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13530.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13530.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie