Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

podkarpackie, Dębica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174163-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-200 Dębica
Ulica
ul. Krakowska
Nr telefonu
146808224
Email
zoz.zam.publiczne@interia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174163-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy: ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553413-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540109475-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, Krajowy numer identyfikacyjny 85164350300000, ul. ul. Krakowska  91, 39-200  Dębica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 146808224, e-mail zoz.zam.publiczne@interia.pl, faks 146808224.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-PN-34/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK DLA APTEKI SZPITALNEJ - poz. 1 - 3 (według Części IX A SIWZ)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33631600-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 168000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Medilab Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wysockiego 6c
Kod pocztowy: 03-371
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 152625.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 152625.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 152625.69
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie