Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa artykułów żywnościowych III

dolnośląskie, Oława

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174148-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
55-200 Oława
Ulica
K. K. Baczyńskiego
Nr telefonu
713011300
Email
m.zaplotna@zozolawa.wroc.pl
Strona www
https://zozolawa.wroc.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174148-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie: Dostawa artykułów żywnościowych III

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 582473-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, Krajowy numer identyfikacyjny 00030681600000, ul. K. K. Baczyńskiego  1, 55-200  Oława, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713011300, e-mail m.zaplotna@zozolawa.wroc.pl, faks 713011312.
Adres strony internetowej (url): https://zozolawa.wroc.pl/
Adres profilu nabywcy: https://zozolawa.wroc.pl/zam%C3%B3wienia-publiczne.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów żywnościowych III
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZOZ/DZP/PN/27/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są: Dostawa artykułów żywnościowych III dla Zespołu Opieki zdrowotnej, ul. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława 2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 4 zadania: Zadanie 7 - Mięso i wędliny Zadanie 8 - Drób Zadanie 10 - Mrożone warzywa Zadanie 11 - Lody 3. Ilości produktów, ich charakterystykę oraz parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określono w specyfikacjach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 1, 2, 5, 5a i 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 4. Ilości zawarte w załączniku Nr 9 są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia. 5. Wykonawca nie będzie domagał się realizacji pełnej wysokości przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 9, a także nie będzie domagał się od Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu.. 6. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych, zostały określone cechy równoważności. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia co najmniej równy pod względem opisanych cech technicznych i jakościowych. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który składa ofertę równoważną zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez podanie informacji o spełnieniu cech wskazanych przez zamawiającego jako równoważne. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie 7 - Mięso i wędliny
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie 8 - Drób
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie 10 - Mrożone warzywa
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Zadanie 11 - Lody
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie