Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510174083-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
51-147 Wrocław
Ulica
ul. Czajkowskiego
Nr telefonu
261 658 666
Email
zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
Strona www
https://www.awl.edu.pl/bip

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510174083-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544798-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540100603-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Dostawę do Zamawiającego należy realizować tylko i wyłącznie w godzinach: od 8:00 do 13:00 z wyłączeniem dostaw w soboty, niedziele i dni świąteczne. Wykonawca dostarczy towar z możliwością reklamacji i gwarancji. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca udzieli na dostarczany asortyment co najmniej 12 miesięcy gwarancji zgodnie z warunkami określonymi przez producenta i liczy się od dnia sprzedaży sprzętu, przy czym data sprzedaży nie może być późniejsza niż 24 miesięcy od daty produkcji. Okres udzielonej gwarancji podlega ocenie punktowej w kryterium Gwarancja dla wybranych pozycji asortymentowych w poszczególnych częściach: Część I (poz. 2, 3, 6), część II (poz. 1-6, 10-12), część III (poz. 1, 7 i 13).

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Krajowy numer identyfikacyjny 93038806200000, ul. ul. Czajkowskiego  109, 51-147  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 261 658 666, e-mail zamowieniapubliczne@awl.edu.pl, faks 261 658 425.
Adres strony internetowej (url): https://www.awl.edu.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WNP/339/PN/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego w ilościach i zakresie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załączniku do siwz, w tym: aparatów laboratoryjnych, urządzeń laboratoryjnych i wyposażenia laboratorium. Przedmiot zamówienia (w przypadku sprzętu) musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Dotyczy cz. I, II. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w Formularzu ofertowym zaoferowanych produktów, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie, wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu, poprzez podanie producenta i nazwy (modelu lub typu itp.) określonego urządzenia. W przypadku podania nazwy elementu innego niż element gotowy dostępny na rynku (którego parametry i funkcjonalność Zamawiający jest w stanie potwierdzić za pomocą dowolnych ogólnodostępnych środków (np.foldery, katalogi, strony internetowe producenta) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić opis oferowanych urządzeń - dotyczy części I, II, III poz. 13.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 38000000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: APARATY LABORATORYJNE
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: URZĄDZENIA LABORATORYJNE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 290406.50
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MERAZET S. A.
Email wykonawcy: poczta@merazet.pl
Adres pocztowy: ul. Krauthofera 36
Kod pocztowy: 60-203
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 324170.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 324170.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 324170.19
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie