Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5"

śląskie, Myszków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-09-2019
Numer ogłoszenia
587550-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
42-300 Myszków
Ulica
Kościuszki
Nr telefonu
(34)3132682
Email
zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 587550-N-2019 z dnia 2019-08-21 r.

Gmina Myszków: WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszków, krajowy numer identyfikacyjny 15139849700000, ul. Kościuszki  26 , 42-300  Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34)3132682, e-mail zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl, faks (34)3135029.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastomyszkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.miastomyszkow.pl/?c=572

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Sekretariat Burmistrza Miasta Myszkowa (pokój nr 109) w budynku Urzędu Miasta Myszkowa, przy ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5"
Numer referencyjny: ZP.271.34.2019.KK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5." 2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie miejsc parkingowych na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Myszkowie przy ul. Sikorskiego 20a umożliwiających pozostawienie pojazdów nauczycieli, rodziców uczniów lub ich opiekunów w miejscu nie zagrażającym warunkom ruchu na drodze dojazdowej do szkoły. W ramach inwestycji zostaną wybudowane 33 miejsca parkingowe, w tym 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca parkingowe mają zostać wykonane z płyt drogowych betonowych ażurowych 40x60x10cm lub z kostki farmerskiej, drogi dojazdowe z kostki betonowej gr. 8cm. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością mają zostać wydzielone z kostki betonowej niebieskiej oraz oznakowane za pomocą znaków pionowych i poziomych zgodnie z przepisami. Szczegółowy zakres robót do wykonania: 1) Roboty rozbiórkowe: a) rozebranie starych chodników z płytek betonowych 35x35x5cm - 102m2, b) mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - 330m2, c) rozebranie krawężników betonowych 15x30cm - 150m, d) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 10m2, e) mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15cm - 330m2, f) mechaniczne karczowanie istniejących pni - 5szt.; 2) Roboty montażowe: a) warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - 1 034m2, b) warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - 1 150m2, c) krawężniki betonowe łukowe wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo - piaskowej - 23m, d) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo - piaskowej - 213m. e) opornik betonowy o wymiarach 15x22x100cm na podsypce cementowo piaskowej - 7,5m, f) krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100cm na podsypce cementowo - piaskowej - 16,5m, g) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej - 150m, h) nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej - 105m2, i) nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej - 659m2, j) płyty drogowe betonowe ażurowe lub kostka farmerska gr. 10cm - 375m2; 3) Przebudowa bramy wjazdowej na teren szkoły - 1kpl.; 4) Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej o wymiarach 4,1x4,5m na przygotowanej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm - 18,45m2; 5) Kanalizacja deszczowa: a) demontaż betonowych studzienek ściekowych fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 3kpl., b) kanały z dur PVC fi 160mm - 31,5m, c) studzienki ściekowe betonowe uliczne fi 500mm z osadnikiem bez syfonu - 3szt., d) rury ochronne (osłonowe) dwudzielne o śr. 63mm - 71m, e) regulacja istniejących pokryw nastudziennych - 10kpl.; 6) Nasadzenia: a) sadzenie drzew liściastych - Klon pospolity kulisty Globosum szczepiony na pniu (wysokość szczepienia 2,5 - 3m) - 10 szt., b) sadzenie krzewów - Krzewuszka cudowna (wys. min. 1m) - 11szt., c) trawnik dywanowy - 250m2; 7) Dostawa i montaż małej architektury: a) ławka parkowa, żelbetowa, siedzisko drewniane dł. 2,5m - 2szt., b) kosze na śmieci - 5szt. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji do wykonania zadania inwestycyjnego pn: "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5", stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia został dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, z zapewnieniem dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe zostały zaprojektowane przy uwzględnieniu potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach miejsc postojowych trzy stanowiska zostały zaprojektowane wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. 5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 6. Kody CPV: 1) Główny kod CPV: ­ 45223300-9: Roboty budowlane w zakresie parkingów; 2) Dodatkowe kody CPV: - 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, - 45111300-1: Roboty rozbiórkowe, - 45232410-9: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, - 45232130-2: Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej. 7. Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, to nie należy ich traktować jako odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców). Z ww. względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom Zamawiającego, nie będzie uznana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. 8. Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne dla podanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - Polskich Normach przenoszącym normy europejskie, a wskazaniom tym towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 9. Rozwiązania równoważne zastosowane przez Wykonawcę nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w składanej ofercie, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego przedmiotowi zamówienia. 10. Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne na etapie składania oferty. W tym celu winien podać cechy, parametry rozwiązań równoważnych przynajmniej w stopniu, w jakim Zamawiający określa wymagania stawiane konkretnym rozwiązaniom w zał. nr 1 do SIWZ. Wykonawca, którego oferta zawiera rozwiązania równoważne, winien zaoferować te rozwiązania w składanej ofercie poprzez załączenie do wypełnionego formularza oferty wykazu oferowanych rozwiązań równoważnych, zawierającego: ­- nazwę proponowanego rozwiązania równoważnego (produktu), ­- nazwę zastępowanego rozwiązania rozwiązaniem równoważnym (z przywołaniem dokumentu, w którym występuje zastępowane rozwiązanie, spośród dokumentów wchodzących w skład załącznika nr 1 do SIWZ), ­- opis rozwiązania równoważnego, ­- cechy, parametry rozwiązania równoważnego, oraz dołączyć kartę katalogową produktu równoważnego lub inny dokument potwierdzający cechy, parametry produktu opisane w ww. wykazie. W/w dokumenty stanowią treść oferty i nie podlegają dostarczeniu w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp lub uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 11. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące układanie nawierzchni z kostki betonowej oraz z płyt drogowych betonowych ażurowych lub z kostki farmerskiej, były w okresie realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 14. Zamawiający nie dopuszcza do: 1) składania ofert wariantowych, 2) składania ofert częściowych. 15. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).

II.5) Główny kod CPV: 45223300-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111300-1
45232410-9
45232130-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-28
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-05-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 50 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca wykonał należycie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na wykonaniu, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, co najmniej 500 m2 nawierzchni z kostki betonowej lub z płyt betonowych pełnych lub ażurowych, b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia i wykaże dysponowanie następującymi osobami: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń albo w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli nowsze przepisy nie uchyliły ważności tych uprawnień, lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski i uznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.), określając dla tej osoby zakres czynności oraz informując o podstawie dysponowania tą osobą, - min. 2 osobami wykonującymi roboty brukarskie, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w tych robotach, określając dla tych osób zakres czynności oraz informując o podstawie dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Ww. wykaz stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wykonywanie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ww. wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wartości podane w informacji, o której mowa powyżej, w walutach innych niż PLN, zostaną przeliczone według średniego kursu NBP na dzień upływu terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty: 1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, przy czym: ­ w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy czym treść tego oświadczenia w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu odnosi się do wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, a treść oświadczenia w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania (przesłanek wykluczenia z postępowania) dotyczy każdego z nich z osobna, ­- Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu, które dotyczą niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. 2) zobowiązanie innych podmiotów, na zasoby których Wykonawca powołuje się przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Informacja dotycząca składania ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszków w zakładce PRZETARGI/Informacje z otwarcia ofert w dniu zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji podawanych podczas otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, to każdy z nich składa odrębne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego i że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie dostarczane wraz z ofertą w formie pisemnej - w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, winno zawierać w swojej treści informacje dotyczące co najmniej: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia lub kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4. W odniesieniu do podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedkłada spośród dokumentów wymienionych w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r . poz. 1126 z późn. zm.) - dokumenty tych podmiotów w zakresie jakim składa je Wykonawca, tj.: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na okres co najmniej związania ofertą. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.) 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, musi wynikać: 1) zabezpieczenie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5" - numer referencyjny postępowania: ZP.271.34.2019.KK 2) oznaczenie zobowiązanego jako Wykonawcy (wnioskującego o wystawienie gwarancji wadialnej) 3) oznaczenie Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji wadialnej; 4) oznaczenie gwaranta jako podmiotu udzielającego gwarancji wadialnej; 5) nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 6) suma gwarancyjna; 7) okres obowiązywania gwarancji wadialnej; 8) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniach: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: ­- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, ­- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ­- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, b) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 9) warunki wypłaty sumy gwarancyjnej, które powinny określać formę żądania beneficjenta oraz miejsce i termin jego dostarczenia, w taki sposób, aby nie utrudniały wypłaty sumy gwarancyjnej dla Zamawiającego; 10) zapisy dotyczące tytułu gwarancji, miejsca i daty jej wystawienia. 5. Oryginał dokumentu wadium wniesionego w formach niepieniężnych, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp sporządzony w formie pisemnej przez gwaranta, Wykonawca składa w Sekretariacie Burmistrza Miasta Myszkowa (pokój nr 109) w budynku Urzędu Miasta Myszkowa, przy ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków. Zaleca się, aby kserokopię wnoszonego w ten sposób wadium Wykonawca załączył do oferty. 6. Zamawiający wyraża zgodę na wnoszenie wadium w postaci elektronicznej dotyczącego form niepieniężnych, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, jeżeli zostało ono sporządzone jako oryginał w postaci elektronicznej, tj. w tej postaci w jakiej dokument został wystawiony przez gwaranta. Wadium w postaci elektronicznej przesyła się Zamawiającemu wyłącznie za pomocą środka komunikacji elektronicznej ePUAP na adres ESP Platformy EPUAP: /um_myszkow/SkrytkaESP Zaleca się w celu informacyjnym, aby wydruk wnoszonego w ten sposób wadium Wykonawca załączył do oferty. 7. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A. Nr konta: 92 1020 2313 0000 3302 0586 8528 z dopiskiem na przelewie: ZP.271.34.2019.KK - Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 8. Wniesienie wadium w pieniądzu na ww. rachunek bankowy będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, jeżeli wpływ środków pieniężnych nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 9. Oryginał lub kserokopię przelewu wadium wniesionego w pieniądzu Wykonawca załącza do oferty. 10. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygniętego odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy 30,00
Termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonych w § 13 załącznika nr 7 do SIWZ. 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1) Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres występowania udokumentowanych niekorzystnych warunków atmosferycznych dla prowadzenia robót budowlanych których nie można było wykonać w innym terminie, b) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, które uniemożliwiają prowadzenie robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonanie przełożenia kolidującego uzbrojenia, c) konieczności wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania tych robót, d) opóźnienie w uzyskaniu zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania tych dokumentów, e) wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Pzp, 2) Zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, w następstwie: a) ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia zmniejszenia lub wzrostu kosztów z tytułu ww. zmian oraz wyliczenia kwoty wpływającej na zmianę wysokości wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy następuje ustawowa zmiana stawki podatku VAT, ciężar podwyższonego wynagrodzenia z tytułu zwiększenia stawki podatku VAT ponosi Zamawiający, a ciężar obniżonego wynagrodzenia z tytułu zmniejszenia stawki podatku VAT ponosi Wykonawca. W przypadkach zmian określonych w lit. b) lub c) lub d) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia szczegółowej kalkulacji wraz z załączeniem dowodów w postaci kopii umów o pracę w układzie porównawczym oraz innych dokumentów, obrazującym zmiany, które wpłynęły na wysokość wynagrodzenia. 3) Inne zmiany do umowy mogące skutkować zmianą wynagrodzenia lub terminu: a) zmiany przepisów prawa, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia, powodujące konieczność dostosowania do nich zapisów i rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej, b) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, c) dokonane rozliczenie powykonawcze wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 2. Zmiany terminu wykonania poszczególnych elementów rozliczeniowych zamówienia nie wymagają zawarcia aneksu do umowy, o ile nie powodują zmiany terminu określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy i kwot dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w poszczególnych latach, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy (finansowanie wykonania przedmiotu umowy). 3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpieniem z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-05, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO" (Dz.Urz. UE L 119, s.1) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Myszkowa z siedzibą 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26; 2) Inspektorem Ochrony danych osobowych jest Pan Jacek Orłowski; 3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@miastomyszkow.pl 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ar. 6 ust. 1 lit c w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - nr referencyjny postępowania: ZP.271.34.2019.KK; 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.); 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp; 7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają również z ustawy Pzp; 8) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art.16 RODO); 9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO). 2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO". Do obowiązków tych należą między innymi obowiązki wynikające z RODO, a w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie