Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup detaliczny paliw do służbowych środków transportu i maszyn roboczych PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie

łódzkie, Bełchatów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-08-2019
Numer ogłoszenia
588110-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-400 Bełchatów
Ulica
ul. Czyżewskiego
Nr telefonu
044 632 37 73
Email
pgm@pgmbelchatow.com

SzczegółyOgłoszenie nr 588110-N-2019 z dnia 2019-08-21 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.: Zakup detaliczny paliw do służbowych środków transportu i maszyn roboczych PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 59000223000000, ul. ul. Czyżewskiego  7 , 97-400  Bełchatów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 632 37 73, e-mail pgm@pgmbelchatow.com, faks 044 632 62 33.
Adres strony internetowej (URL): www.pgmbelchatow.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
100% udziałów miasta- Sp. z o.o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pgmbelchatow.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pgmbelchatow.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup detaliczny paliw do służbowych środków transportu i maszyn roboczych PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie
Numer referencyjny: 1/ZP/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup detaliczny paliw do służbowych środków transportu i maszyn roboczych PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie. Przedmiotem postępowania są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb, zakupy paliw płynnych w okresie 24 m-cy od dnia podpisania umowy. Zamówienie podzielone jest na 3 części: 1) Część I - Dostawa oleju napędowego ON do służbowych środków transportu i maszyn roboczych należących do PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie. Zakres rzeczowy: Zakup paliwa: oleju napędowego ON w planowanej ilości 65.600 litrów, dokonywany będzie przez Zamawiającego bezpośrednio w punkcie sprzedaży (stacji) paliw Wykonawcy zlokalizowanym w odległości nie większej niż 4 km od miejsca lokalizacji Zamawiającego (97-400 Bełchatów, ul.Czapliniecka 68), dostępnym dla Zamawiającego całodobowo przez wszystkie dni tygodnia. Stacja paliw musi być przystosowana do tankowania samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ciężarowych skrzyniowych o maksymalnej DMC 23 ton, o wysokości do 4m z pługiem śnieżnym o szerokości 3,5 metra, podnośników koszowych jak i ciągników rolniczych. Paliwo przeznaczone do drobnego sprzętu (kosiarki, pompy, piły itp.) tankowane będzie do kanistrów. 2) Część II - Dostawa benzyny bezołowiowej 95 do służbowych środków transportu i maszyn roboczych należących do PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie. Zakres rzeczowy: Zakup paliwa: benzyny bezołowiowej 95 w planowanej ilości 17.670 litrów do służbowych środków transportu i maszyn roboczych należących do PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie, dokonywany będzie przez Zamawiającego bezpośrednio w punkcie sprzedaży (stacji) paliw wykonawcy zlokalizowanym w odległości nie większej niż 4 km od miejsca lokalizacji Zamawiającego (97-400 Bełchatów, ul.Czapliniecka 68), dostępnym dla Zamawiającego całodobowo przez wszystkie dni tygodnia. Stacja paliw musi być przystosowana do tankowania samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych. Paliwo przeznaczone do drobnego sprzętu (kosiarki, pompy, piły itp.) tankowane będzie do kanistrów. 3) Część III - Dostawa gazu LPG do służbowych środków transportu należących do PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie. Zakres rzeczowy: Zakup paliwa: gazu LPG w planowanej ilości 3.880 litrów do służbowych środków transportu należących do PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie, dokonywany będzie przez Zamawiającego bezpośrednio w punkcie sprzedaży (stacji) paliw wykonawcy zlokalizowanym w odległości nie większej niż 4 km od miejsca lokalizacji Zamawiającego (97-400 Bełchatów, ul.Czapliniecka 68), dostępnym dla Zamawiającego całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.

II.5) Główny kod CPV: 09134220-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09132100-4
09133000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 UPZP: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust.1pkt 12-23 UPZP oraz na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1-8 UPZP; b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu: 1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - warunek Nr 1: 1) Część I: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (olejem napędowym ON) wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755) lub równoważne uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi ( olejem napędowym ON). 2) Część II: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (benzyną bezołowiową 95) wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755) lub równoważne uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (benzyną bezołowiową 95). 3) Część III: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (gazem LPG) wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755) lub równoważne uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (gazem LPG).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Dla Części I: Aktualną koncesję potwierdzającą, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (olejem napędowym ON) wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755) lub równoważne uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi ( olejem napędowym ON). 2) Dla Części II: Aktualną koncesję potwierdzającą, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (benzyną bezołowiową 95) wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755) lub równoważne uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (benzyną bezołowiową 95). 3) Dla Części III: Aktualną koncesję potwierdzającą, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (gazem LPG) wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755) lub równoważne uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (gazem LPG).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza, jeżeli uzna za uzasadnione,możliwość zmiany ustaleń zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy o których mowa w art.144 ustawy Pzp w następujących przypadkach: 1) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, 2) zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT, 3) warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 4) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne i niezbędne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-28, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej "RODO" informuję, co następuje : 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Bełchatowie z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Czyżewskiego 7, e-mail: pgm@pgmbelchatow.com , tel. 44 632 37 73 2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego możliwy jest pod adresem e-mail ido@pgmbelchatow.com , 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Zakup detaliczny paliw do służbowych środków transportu i maszyn roboczych PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie" Znak sprawy Nr 1/ZP/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (UPZP) 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan : ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje Pani/Panu : ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa oleju napędowego ON do służbowych środków transportu i maszyn roboczych należących do PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy: Zakup paliwa: oleju napędowego ON w planowanej ilości 65.600 litrów, dokonywany będzie przez Zamawiającego bezpośrednio w punkcie sprzedaży (stacji) paliw Wykonawcy zlokalizowanym w odległości nie większej niż 4 km od miejsca lokalizacji Zamawiającego (97-400 Bełchatów, ul.Czapliniecka 68), dostępnym dla Zamawiającego całodobowo przez wszystkie dni tygodnia. Stacja paliw musi być przystosowana do tankowania samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ciężarowych skrzyniowych o maksymalnej DMC 23 ton, o wysokości do 4m z pługiem śnieżnym o szerokości 3,5 metra, podnośników koszowych jak i ciągników rolniczych. Paliwo przeznaczone do drobnego sprzętu (kosiarki, pompy, piły itp.) tankowane będzie do kanistrów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09134220-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 do służbowych środków transportu i maszyn roboczych należących do PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy: Zakup paliwa: benzyny bezołowiowej 95 w planowanej ilości 17.670 litrów do służbowych środków transportu i maszyn roboczych należących do PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie, dokonywany będzie przez Zamawiającego bezpośrednio w punkcie sprzedaży (stacji) paliw wykonawcy zlokalizowanym w odległości nie większej niż 4 km od miejsca lokalizacji Zamawiającego (97-400 Bełchatów, ul.Czapliniecka 68), dostępnym dla Zamawiającego całodobowo przez wszystkie dni tygodnia. Stacja paliw musi być przystosowana do tankowania samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych. Paliwo przeznaczone do drobnego sprzętu (kosiarki, pompy, piły itp.) tankowane będzie do kanistrów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09132100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa gazu LPG do służbowych środków transportu należących do PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy: Zakup paliwa: gazu LPG w planowanej ilości 3.880 litrów do służbowych środków transportu należących do PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie, dokonywany będzie przez Zamawiającego bezpośrednio w punkcie sprzedaży (stacji) paliw wykonawcy zlokalizowanym w odległości nie większej niż 4 km od miejsca lokalizacji Zamawiającego (97-400 Bełchatów, ul.Czapliniecka 68), dostępnym dla Zamawiającego całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09133000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie