Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa produktu leczniczego Karfilzomib

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-08-2019
Numer ogłoszenia
587793-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-097 Warszawa
Ulica
Banacha
Nr telefonu
+48225991701,
Email
zp@spcsk.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 587793-N-2019 z dnia 2019-08-21 r.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Dostawa produktu leczniczego Karfilzomib
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, krajowy numer identyfikacyjny 00028897500000, ul. Banacha  1a , 02-097  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225991701, , e-mail zp@spcsk.pl, , faks +48225991714.
Adres strony internetowej (URL): https://dzp.spcsk.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://dzp.spcsk.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://dzp.spcsk.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dział Zamówień Publicznych, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, parter Blok B pok. 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktu leczniczego Karfilzomib
Numer referencyjny: DZP.262.134.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa produktu leczniczego Karfilzomib

II.5) Główny kod CPV: 33600000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia wynosi 3 miesiące, liczone od dnia zawarcia umowy, z możliwością przedłużenia umowy na czas określony do 1 miesiąca, jednak nie później niż do czasu wyczerpania jej wartości.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca spełni te warunki jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia doprowadzenia obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) lub przedstawi odpowiednie zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego o możliwości zaopatrywania Aptek Szpitalnych podmiotów leczniczych w produkty lecznicze.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do OFERTY Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie własne potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy - sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej składa każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczenia od podwykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do OFERTY Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy, dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tzn. oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia doprowadzenia obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) lub oświadczenie, że posiada odpowiednie zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego o możliwości zaopatrywania Aptek Szpitalnych podmiotów leczniczych w produkty lecznicze - sporządzone zgodnie ze Wzorem, znajdującym się w załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia: Dokumentów potwierdzających, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 2 Rozdz. VI, czyli zezwoleń lub koncesji uprawniającej do obrotu produktami leczniczymi wydanej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.). W przypadku hurtowni poza RP nieposiadających zezwolenia lub koncesji uprawniających do obrotu produktami leczniczymi wydanej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego wymagane jest dołączenie zaświadczenia wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego o możliwości zaopatrywania Aptek Szpitalnych podmiotów leczniczych w produkty lecznicze - dotyczy wszystkich części.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Do OFERTY Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty: oświadczenie o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, odnośnie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019, poz. 499 z późn. zm.) - sporządzone zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku nr 2 do SIWZ pkt 11. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na każde jego wezwanie dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, odnośnie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z wymaganiami określonymi odpowiednio: w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019r., poz. 499 z późn. zm.).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.dzp.spcsk.pl informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) jest on zobowiązany do aktualizacji oświadczenia. Dokumenty potwierdzające, że dokumentację przetargową podpisała upoważniona osoba (jeżeli podpisuje pełnomocnik - Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie) - wymagane na dzień złożenia oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto oferty100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany zawarte są w paragrafie 10 Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy. 1.Strony dopuszczają zmiany w umowie w przypadku: a) zmiany producenta, nazwy handlowej lub numeru katalogowego produktu leczniczego z zachowaniem jego parametrów nie gorsze niż określone w SIWZ b) w zakresie wielkości opakowania lub sposobu konfekcjonowania - z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, c) w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do obrotu zmodyfikowany (udoskonalony) produkt leczniczy, z zachowaniem jego parametrów nie gorszych niż określonych w SIWZ np. powodujący wycofanie dotychczasowego, d) stosowania zamiennika (w przypadku np. braku dostępności wyrobu na terenie Polski/ zakończenia lub zawieszenia produkcji/ dystrybucji itp.) z zachowaniem parametrów nie gorszych niż określonych w SIWZ e) zmiany podwykonawcy (z zastrzeżeniem § 12 niniejszej umowy), Zmiany wskazane powyżej nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy. 2. Strony dopuszczają zmiany cen zawartych w umowie w przypadku: a) zmiany zasad refundacji, b) obniżenia cen rynkowych produktów objętych umową, c) zmiany stawki podatku od towarów i usług w związku ze zmianą klasyfikacji produktu, d) stosowania przez Wykonawcę/ producenta/ dystrybutora stałych, czasowych lub jednorazowych cen promocyjnych bądź upustów, e) zmianę cen jednostkowych w przypadku zmiany wielkości opakowania przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny określonej w umowie. 3. W przypadku, gdy niniejsza umowa zgodnie z dyspozycją § 4 ust. 1 niniejszej umowy została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług po upływie 12 miesięcy, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, -jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4. W każdym przypadku, za zgodą obu Stron, może nastąpić obniżenie cen wynikających z niniejszej umowy. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 5. Zmiany, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy mogą nastąpić wyłącznie za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego - Kierownika Działu Zaopatrzenia i uzyskaniem zgody upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (Dyrektor lub osoba upoważniona), na podstawie umotywowanego wniosku Wykonawcy i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 6. Zmiany, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt a) - c) umowy wymagają zgody obu Stron i zawarcia aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 7. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt d) umowy obniżenie cen następuje za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 8. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt a) umowy zmianie ulega wartość brutto, chyba że Strony postanowią inaczej (aneks do umowy). 9. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt b) - c) umowy ustala się następujące zasady zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: a) Wykonawca zobowiązany jest na piśmie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy - w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia oraz przedstawić w tym terminie szczegółową kalkulację wzrostu kosztów wykonania zamówienia objętego niniejszą umową wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe okoliczności; Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających wystąpienie ww. okoliczności oraz ich rzeczywistego wpływu na wzrost kosztów wykonania zamówienia (np. deklaracji ZUS, oświadczenia zleceniobiorcy w celu ustalenia obowiązku potrącania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne sprzed i po zmianie przepisów) - dokumenty zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, b) obowiązek udowodnienia wpływu ww. zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia objętego niniejszą umową obciąża Wykonawcę, c) okoliczności powoływane przez Wykonawcę muszą pozostawać w ścisłym związku z zakresem obowiązków Wykonawcy wynikających z wykonania zamówienia objętego niniejszą umową, d) zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, e) brak zgody Zamawiającego na proponowaną przez Wykonawcę zmianę wynagrodzenia nie stanowi podstawy do rozwiązania niniejszej umowy. 10. Strony dopuszczają zmianę terminu obowiązywania w sytuacji wystąpienia okoliczności, o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy Zamawiający poprzez przedłużenie okresu obowiązywania umowy na czas określony do 1 miesiąca, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy. 11. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie, zmiany niniejszej umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie