Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim - cz. I Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ul....

lubelskie, Opole Lubelskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560175721-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
al. 600-lecia
Nr telefonu
818272302, 601695799
Email
sekretariat@opk-opolelubelskie.pl, prezes@opk-opolelubelskie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560175721-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.
Opole Lubelskie: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim - cz. I Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: RPO WL na lata 2014-202, Oś Priorytetowa 6 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611721-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500242324-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 36484041300000, ul. al. 600-lecia   8, 24-300  Opole Lubelskie, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818272302, 601695799, e-mail sekretariat@opk-opolelubelskie.pl, prezes@opk-opolelubelskie.pl, faks 818272364.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim - cz. I Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
OPK/WMR/ZP-2/6/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
CZĘŚĆ I: Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim, Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ciągu ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim, w zakresie : ? Przebudowa wodociągu metodą bezwykopową, długości 968,5 mb metodą krakingu: rura PE 100 RC SDR 11 PN16 z płaszczem ochronnym PE100 RC Dn200mm ? Przebudowa odgałęzień bocznych wodociągu w obrębie pasa drogowego o łącznej długości 1254,0 mb, metodą przecisku lub wykopu otwartego: rura PE 100 RC SDR 11 PN16 z płaszczem ochronnymPE100 RC Dn 63-200 mm oraz rura PE 100 SDR11 PN16 Dn 40-200 mm, ? Włączenie odgałęzień bocznych do przebudowanego wodociągu, ? Wymiana armatury, w tym : hydranty naziemne DN80 - 9 kpl. Uwagi dotyczące Części I zamówienia: ? Istniejąca sieć wodociągowa do przebudowy wykonana jest ze starych rurociągów żeliwnych oraz azbestocementowych. Materiał odgałęzień bocznych to: żeliwo, stal oraz PE. ? W trakcie przebudowy sieci wodociągowej należy zapewnić ciągłość dostaw wody do przepinanych odgałęzień wodociągowych. W tym celu należy wykonać by-passy (obejścia) dla przebudowywanego odcinka wodociągu, przeprowadzić próby i badania by-passów przed dopuszczeniem ich do eksploatacji. ? Do zgrzewania elektrooporowego i doczołowego rur PE należy używać zgrzewarek automatycznych, posiadających możliwość kontroli parametrów procesu zgrzewania oraz rejestracji całego procesu. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży raporty zgrzewania (lista zgrzewów, protokół zgrzewania i karta kontrolna zgrzewu) oraz zaświadczenia kwalifikacyjne pracowników monterów - zgrzewaczy, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do wykonywania robót montażowych przy budowie sieci wodociągowych rur PE i poprzez łączenie metodą zgrzewania. ? W ramach zamówienia Wykonawca dokona przełączeń wszystkich istniejących odgałęzień bocznych, w tym również odgałęzień / przyłączy niezainwentaryzowanych. W przypadku wykrycia tego typu odgałęzień w trakcie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić taki fakt Zamawiającemu.

II.4) Główny kod CPV: 45232410-9
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa w sprawie zamówienia została zawarta na okres od 03.10.2018 do 15.04.2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul.Przemysłowek w Opolu Lubelskim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/10/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przesiębiorstwo Budowlano-Usługowe TEKAM Sp. z o.o.,  ,  ul. Norblina 68,  24-100,  Puławy,  kraj/woj. lubelskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 788788.54 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/03/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiany dot. dodatkowych robót budowlanych, które stały się niezbędne oraz podwyższenia wynagrodzenia należnego wykonawcy.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z brakiem zinwentaryzowanych przyłączy wodociągowych w obrębie realizowanej inwestycji oraz koniecznością podłączenia wszystkich nieruchomości do sieci wodociągowej, jak również wprowadzenia rozwiązań technicznych zwiększających niezawodność pracy wodociągu, stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych i wprowadzono następujące zmiany w zakresie robót: "W ramach Umowy Wykonawca dokona zmiany lokalizacji zasuwy w węźle W30 oraz przeprowadzi roboty dodatkowe polegające na: montażu dodatkowej zasuwy sieciowej w obrębie węzła HP3, budowie przyłącza wodociągowego do działek o numerach , 836, 813/2, budowie przyłącza w węźle W10 od granicy pasa drogowego do studzienki wodomierzowej na działce nr 592/4"
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie