Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu ? roboty budowlane na ciekach . Z podziałem na części: Część 1: Remont ubezpieczeń dennych i brzegowych potoku...

dolnośląskie, Zgorzelec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540175314-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-900 Zgorzelec
Ulica
Słowackiego
Nr telefonu
757228100, 757228100
Email
borys.szachowicz@wroclaw.rzgw.gov.pl, katarzyna.szmyd@wody.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540175314-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.
Zgorzelec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584187-N-2019
Data: 14/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Słowackiego  9e, 59-900  Zgorzelec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757228100, 757228100, e-mail borys.szachowicz@wroclaw.rzgw.gov.pl, katarzyna.szmyd@wody.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: zdolności technicznej lub zawodowej - warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże że: a) Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (dla robót budowlanych)/ 3 lat (dla dostaw lub usług) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty/dostawy/usługi polegające na wykonaniu: prac remontowych lub konserwacyjnych urządzeń lub budowli hydrotechnicznych na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 tyś zł brutto a wartość poszczególnych zadań nie mniejszą niż 50000,00 tyś. złoty brutto. b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi. Wykażą, iż dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji budowle hydrotechniczne lub w specjalnościach: wodno-melioracyjnej lub wodnej lub odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcj. Uwaga ! punkt b) i warunki jego spełnienia dotyczy jedynie części 1 i 3 zamówienia 2) Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy są obywatelami polskimi lub, jeżeli nie są obywatelami polskimi, to biegle władają językiem polskim lub, jeżeli obywatelami polskimi i nie władają biegle językiem polskim, to Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a pracownikami Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Przy zatrudnieniu tłumacza należy wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
W ogłoszeniu powinno być: warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże że: a) Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (dla robót budowlanych)/ 3 lat (dla dostaw lub usług) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty/dostawy/usługi polegające na wykonaniu: prac remontowych lub konserwacyjnych urządzeń lub budowli hydrotechnicznych na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 złotych brutto a wartość poszczególnych zadań nie mniejszą niż 50 000,00 złotych brutto. b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi. Wykażą, iż dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji budowle hydrotechniczne lub w specjalnościach: wodno-melioracyjnej lub wodnej lub odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcj. Uwaga ! punkt b) i warunki jego spełnienia dotyczy jedynie części 1 i 3 zamówienia 2) Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy są obywatelami polskimi lub, jeżeli nie są obywatelami polskimi, to biegle władają językiem polskim lub, jeżeli obywatelami polskimi i nie władają biegle językiem polskim, to Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a pracownikami Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Przy zatrudnieniu tłumacza należy wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje/ nie przewiduje* wniesienie wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: dla części 1: 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta zł 00/100) dla części 2: 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100) dla części 3: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: dla części 1: 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100) dla części 2: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) dla części 3: 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta zł 00/100)

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: