Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa enukleatora z generatorem, resektoskopu oraz wag lekarskich w podziale na 2 części

lubelskie, Biała Podlaska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510175895-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Terebelska
Nr telefonu
834 147 296
Email
zam.publ@szpitalbp.pl
Strona www
http://www.szpitalbp.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510175895-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej: Dostawa enukleatora z generatorem, resektoskopu oraz wag lekarskich w podziale na 2 części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562429-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562429-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 67670800000000, ul. ul. Terebelska  57-65, 21-500  Biała Podlaska, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 834 147 296, e-mail zam.publ@szpitalbp.pl, faks 834 147 297.
Adres strony internetowej (url): http://www.szpitalbp.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa enukleatora z generatorem, resektoskopu oraz wag lekarskich w podziale na 2 części
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.3520/44/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa enukleatora z generatorem, resektoskopu oraz wag lekarskich w podziale na 2 części.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33168100-6

Dodatkowe kody CPV: 38311000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
W zakresie części 1 Wykonawca odstąpił od podpisania umowy dnia 22.08.2019r.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wagi lekarskie
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (nie wpłynęła żadna oferta).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie