Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

"Przygotowanie i dostarczenie posiłków do szkół w gminie wiejskiej Biała Podlaska w roku szkolnym 2019-2020"

lubelskie, Biała Podlaska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510175243-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Prosta
Nr telefonu
0-83 343 32 84
Email
gops@gmina-bialapodlaska.pl
Strona www
nowa.gmina-bialapodlaska.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510175243-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: "Przygotowanie i dostarczenie posiłków do szkół w gminie wiejskiej Biała Podlaska w roku szkolnym 2019-2020"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 584071-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 23005000000000, ul. ul. Prosta  31, 21-500  Biała Podlaska, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-83 343 32 84, e-mail gops@gmina-bialapodlaska.pl, faks 0-83 343 14 25.
Adres strony internetowej (url): nowa.gmina-bialapodlaska.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Przygotowanie i dostarczenie posiłków do szkół w gminie wiejskiej Biała Podlaska w roku szkolnym 2019-2020"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GOPS.271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W okresie od 03.09.2019r do 25.06.2020r posiłki dwudaniowe ( 5x tygodniowo): Szkoła Podstawowa: zupa 450g + pieczywo 40g, danie mięsne (kotlet schabowy 65g lub kotlet mielony 85g lub gołąbki 170g)+ ziemniaki lub kasza lub ryż lub makaron 200g + surówki lub jarzyny 100g + kompot 200ml, lub danie rybne 125g + ziemniaki lub kasza lub ryż lub makaron 200g+ surówki lub jarzyny 100g lub naleśniki lub placki lub pierogi 300g + kompot 200ml; W okresie od 03.09.2019r do 25.06.2020r posiłki dwudaniowe (5 x tygodniowo): Punkt Przedszkolny , Oddział Przedszkolny zupa 225g + pieczywo 20g, danie mięsne (kotlet schabowy 32,5g lub kotlet mielony 42,5g lub gołąbki 85g)+ ziemniaki lub kasza lub ryż lub makaron 100g + surówki lub jarzyny 50g + kompot 200ml, lub danie rybne 62,5g + ziemniaki lub kasza lub ryż lub makaron 100g+ surówki lub jarzyny 50g lub naleśniki lub placki lub pierogi 150g + kompot 200ml; Z zastrzeżeniem, iż w każdym powyższym przypadku naleśniki lub placki lub pierogi nie mogą być serwowane częściej, niż 2 razy w ciągu tygodnia kalendarzowego. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. W sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Pod pojęciem "danie mięsne" należy rozumieć porcję mięsa drobiowego (z wyłączeniem skrzydełek), wieprzowego lub wołowego (z wyłączeniem kiełbasy i parówek). Zakres: Przygotowanie gorących posiłków wyszczególnionych w §1 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) w dni nauki szkolnej z ich dostarczeniem i podaniem w stołówkach szkolnych na terenie gminy wiejskiej Biała Podlaska: Część 1: Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny Swory: 5 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu wykonywania działalności Wykonawcy. Część 2: Szkoła Podstawowa Swory: 15 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu wykonywania działalności Wykonawcy. Część 3: Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny Cicibór Duży: 5 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu wykonywania działalności Wykonawcy. Część 4: Szkoła Podstawowa Cicibór Duży : 15 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu wykonywania działalności Wykonawcy. Część 5: Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny Grabanów: 5 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu wykonywania działalności Wykonawcy. Część 6: Szkoła Podstawowa Grabanów: 5 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu wykonywania działalności Wykonawcy. Część 7: Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny Ortel Książęcy: 5 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu wykonywania działalności Wykonawcy. Część 8: Szkoła Podstawowa Ortel Książęcy: 10 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu wykonywania działalności Wykonawcy. Część 9: Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny Sitnik: 10 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu wykonywania działalności Wykonawcy. Część 10: Szkoła Podstawowa Sitnik: 10 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu wykonywania działalności Wykonawcy. Część 11: Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny Sławacinek Stary: 10 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu działalności Wykonawcy. Część 12: Szkoła Podstawowa Sławacinek Stary: 25 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu wykonywania działalności Wykonawcy. Część 13: Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny Styrzyniec : 5 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu działalności Wykonawcy. Część 14: Szkoła Podstawowa Styrzyniec: 20 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu działalności Wykonawcy. Część 15: Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny Woskrzenice Duże: 15 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu działalności Wykonawcy. Część 16: Szkoła Podstawowa Woskrzenice Duże: 30 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu działalności Wykonawcy. Część 17: Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny Hrud: 5 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu działalności Wykonawcy. Część 18: Szkoła Podstawowa Hrud: 10 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu działalności Wykonawcy. Część 19. Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny Dokudów Pierwszy: 10 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu działalności Wykonawcy. Część 20: Szkoła Podstawowa Dokudów Pierwszy: 20 posiłków dziennie, przygotowanych w miejscu działalności Wykonawcy. UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości posiłków w poszczególnych dniach i w poszczególnych szkołach do 30% przewidywanej ilości posiłków - o zmianach będzie informował Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym. UWAGA: Zamawiający zastrzega godziny wydawania posiłków: szkoły podstawowe: duża przerwa, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne: po dużej przerwie. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. W sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Pod pojęciem "danie mięsne" należy rozumieć porcję mięsa drobiowego (z wyłączeniem skrzydełek), wieprzowego lub wołowego (z wyłączeniem kiełbasy i parówek).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15894210-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 230300
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 265256.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 265256.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 265256.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie