Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja dróg gruntowych.

wielkopolskie, Śrem

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560176527-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
63-100 Śrem
Ulica
Pl. 20 Października
Nr telefonu
(61) 2835225 w. 133
Email
urzad@srem.pl
Strona www
http://umsrem.bip.eur.pl/public/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560176527-N-2019 z dnia 23-08-2019 r.
Śrem: Modernizacja dróg gruntowych.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 517313-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510060356-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śrem, Krajowy numer identyfikacyjny 63125813500000, ul. Pl. 20 Października  1, 63-100  Śrem, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (61) 2835225 w. 133, e-mail urzad@srem.pl, faks (61) 2835337.
Adres strony internetowej (url): http://umsrem.bip.eur.pl/public/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://umsrem.bip.eur.pl/public/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja dróg gruntowych.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BP.271.14.2019.BS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
zamówienie obejmuje prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo - żużlowych, dostawę żużla wraz z wbudowaniem, dostawę gruzobetonu wraz z wbudowaniem, oraz dostawę tłucznia kamiennego o frakcji od 0 do 31,5 mm i od 31,5 do 63 mm wraz z wbudowaniem, łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, a także inne prace drogowe na terenie gminy Śrem nie ujęte powyżej, rozliczane kosztorysowo

II.4) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
18.03.2019 - 15.12.2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/08/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
rozszerzenie dotychczasowego zakresu umowy o kwotę 113000.00 zł
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca realizuje na rzecz gminy Śrem prace modernizacyjne. Z uwagi na zwiększenie środków w budżecie, podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu prac powierzonych wykonawcy. Zmiana umowy nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
§ 1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 5.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu - jest wynagrodzenie umowne brutto, które wynosi: Cena jednostkowa za prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony (zł/1.000 m2): BRUTTO : 369,00 zł Słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 groszy Cena jednostkowa za dostawę żużla wraz z wbudowaniem (zł/10 t): BRUTTO : 55,35 zł Słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 35/100 groszy Cena jednostkowa za dostawę gruzobetonu wraz z wbudowaniem (zł/10 t): BRUTTO : 676,50 zł Słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 50/100 groszy Cena jednostkowa za dostawę tłucznia kamiennego wraz z wbudowaniem o frakcji od 0 do 31,5 mm (zł/10 t): BRUTTO : 922,50 zł Słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa złote 50/100 groszy Cena jednostkowa za dostawę tłucznia kamiennego wraz z wbudowaniem o frakcji od 31,5 do 63 mm (zł/10 t): BRUTTO : 947,10 zł Słownie: dziewięćset czterdzieści siedem złotych 10/100 groszy Cena 1 r-g do kosztorysów na roboty nie ujęte w niniejszym zestawieniu, zlecone przez Zamawiającego w ramach niniejszego zamówienia 18,00 zł brutto słownie: osiemnaście złotych 00/100 groszy Całość zadania obejmuje kwotę do: 613 000,00 zł, słownie: sześćset trzynaście tysięcy złotych 00/100. Wartość przedmiotu umowy jest stała i nie podlega waloryzacji."
 
drukuj ogłoszenie